Разделы презентаций


Презентация на тему Джангар Света

Эпиграф:«Җигтә сәәхн өврмҗ Цецн өвкнрин билгЦолвң мет гилвкнә, Билгин алтн булгБахмҗта дүрәр герлтнә».

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Кичәлин төр: «Арслңгин Арг Улан Хоңһр – Бумбин орна нертә

баатр».
Кичәлин күсл: Бумбин орн ямаран орн-нутг давтлһн. Арслңгин Арг

Улан Хоңһрин дүр шалһлһн. «Җаңһрин» һол ухаг – Төрскән харслһн, ни-негн бәәлһиг цәәлһҗ өглһн.
Күүкдиг Җаңһрин баатрмуд мет төрскнч седклтә, ни-негн, зөрмг болдг сурһмҗ өглһн.
Кичәлин төр: «Арслңгин Арг Улан Хоңһр – Бумбин орна нертә баатр».Кичәлин күсл: Бумбин орн ямаран орн-нутг давтлһн.

Слайд 2Эпиграф:
«Җигтә сәәхн өврмҗ
Цецн өвкнрин билг
Цолвң мет гилвкнә,
Билгин алтн

булг
Бахмҗта дүрәр герлтнә».

Инҗин Лиҗ
Эпиграф:«Җигтә сәәхн өврмҗ Цецн өвкнрин билгЦолвң мет гилвкнә, Билгин алтн булгБахмҗта дүрәр герлтнә».

Слайд 3Нертә җаңһрчнр
Ээлән Овла
1857 – 1920 җ.җ.
Басңга Мукөвүн
1878 – 1944 җ.җ.
Шавалин

Дава
1884 – 1959 җ.җ.
Балдра Насңк
1888 – 1971 җ.җ.
Лиҗин Төөлт
1906 –

1970 җ.җ.

Окна Цаһан Хаалһ
1957 җ.

Шаран Дмитрий

Нертә җаңһрчнрЭэлән Овла1857 – 1920 җ.җ.Басңга Мукөвүн1878 – 1944 җ.җ.Шавалин Дава1884 – 1959 җ.җ.Балдра Насңк1888 – 1971

Слайд 6Күңкән дару суудгнь
Күүкн күрң һалзн күлгтә,
Найн негн алд
Хәәв балтнь ээмәснь

хөөһдг уга,
Залу ямр чиирг болв гиҗ
Мөрн деер кү торһдг уга,
Күмни

начн
Күнд hарта Савр

Барун бийинь ахлдгнь -
Иргсн йирн йисн җилә
юмиг тууҗҗ келдг
Ирәд уга йирн йисн
җилә юмиг тааҗ меддг
Байн Күңкән Алтн Чееҗ

Тәк Зула хаани үлдл
Таңсг Бумб хаани ач
Үзң алдр хаани көвүн
Үйин өнчн Җаңһр билә

Зүн бийинь ахлдгнь-
Төвшүн Ширкгин ач гинә,
Бөк Мөңгн Шигшрһин
ууһн көвүн гинә.
Шилтә Зандн герл хатна
Эркн хөрн хойр настаднь
һарсн
Арслңгин Арг Улан Хоңһр

Хоңһрин дару суудгнь -
Тавлад суухларн,
Тәвн хойр күүни зәәдг суудг,
Тәкиһәд суухларн,
Хөрн тавн күүни зәәдг суудг,
Баатр Бумбин орндан
Киитн хар шорарн нер hатлгсн,
Заани тавг хәәсн
Хар күлгтә Гүзән Гүмб

Зүн тал һурвдгчнь –
Буйн төгс ааван көвүн уга оксн,
Бурхн сәәхн ээҗиһән
Буй уга хайгсн,
Бум өрк алвтан
Буурл hалзнарн ирҗ
Эзн Богдыг дахгсн
Бульңһрин көвүн Догшн Хар Санл

Эзн Богд Җаңһрин
Эркн сән сөңч
Эрк Тугин көвүн,
Сананас делм хурдн,
Салькнас алд хурдн,
Дәәни көлд дасгсн
Орчлңгин сәәхн Миңъян

Күңкән дару суудгньКүүкн күрң һалзн күлгтә,Найн негн алдХәәв балтнь ээмәснь хөөһдг уга,Залу ямр чиирг болв гиҗМөрн деер

Слайд 7

Җаңһрин уңг тохм


Хар Җилһн
Җаңһр хан
Үзң Алдр

хан

Таңсг Бумб хан

Тәк Зула хан

Җаңһрин уңг тохмХар

Слайд 8

Җаңһрин уңг тохм

Хар Җилһн
Җаңһр хан
Үзң Алдр

хан

Таңсг Бумб хан

Тәк Зула хан

Җаңһрин уңг тохмХар

Слайд 9Алдр богд Җаңһр
Аһ Шавдл
Хар Җилһн
Арм

Алдр богд ҖаңһрАһ ШавдлХар ҖилһнАрм

Слайд 10Ном Төгс хаани күүкн
Арвн зурһата
Аһ Шавдл хатн
Цааран хәләхнь-
Цаад далан җирмәхәс

тоолгдм,
Нааран хәләхнь-
Наад далан җирмәхәс тоолгдм,
Цуснас улан халхта,
Цаснас цаһан саңната.

Ном Төгс хаани күүкнАрвн зурһатаАһ Шавдл хатнЦааран хәләхнь-Цаад далан җирмәхәс тоолгдм,Нааран хәләхнь-Наад далан җирмәхәс тоолгдм,Цуснас улан халхта,Цаснас

Слайд 11

Оһтрһуһас һуру дуту
Дуута Җаңһрин

арвн давхр,
Йисн өңг

Алтн Торлг бәәшң
Оһтрһуһас һуру дутуДуута Җаңһрин           арвн давхр,Йисн

Слайд 12Алдр Богд Җаңһрин күлг
Күңкән Алтн Чееҗин күлгАрслңгин Арг Улан Хоңһрин күлг


Күнд Һарта Саврин күлгДогшн Хар Санлын
күлг


Орчлңгин Сәәхн Миңъяна күлг

Агсг Улан

Күрң Һалзн

Арнзл Зеерд

Оцл Көк

Алтн Шарһ

Буурл Һалзн

Алдр Богд Җаңһрин күлг Күңкән Алтн Чееҗин күлг Арслңгин Арг Улан Хоңһрин күлг Күнд Һарта Саврин күлг

Слайд 13

Хоңһрин уңг тохм
Төвшүн Ширкг
Бөк Мөңгн

Шигшрһ

Арг Улан Хоңһр


Хошун Улан

Хоңһрин уңг тохмТөвшүн

Слайд 14Ямаран бөлг бидн умшлавидн?
Эн бөлгин һол дүрмүд заатн.
Ямаран баатр Алтн

Торлг бәәшңгд ирнә?
Җаңһрас ю сурна?
Җаңһрт кен, ямаран селвг өгнә?
Җаңһр ю

өгхәр шиидв?
Хоңһрин буцлт текстәс олтн.
Шовт Хар баатр ю келнә?
Хоңһрт ямаран баатрмуд нөкд болна?
Яһҗ Хоңһр Әәх Догшн Маңна хааг диилнә?


Ямаран бөлг бидн умшлавидн?Эн бөлгин һол дүрмүд заатн.Ямаран баатр Алтн Торлг бәәшңгд ирнә?Җаңһрас ю сурна?Җаңһрт кен, ямаран

Слайд 15Хоңһрин дүр
Хамгин дурта
Зөргтә
Чидлтә
Цевр гүн ухата
Әмән әрвлхш
Төрскндән дурта
Итклтә

Хоңһрин дүрХамгин дуртаЗөргтәЧидлтәЦевр гүн ухатаӘмән әрвлхшТөрскндән дуртаИтклтә

Слайд 19 Йөрәл:


Алдр нертә богд Җаңһр мет,

Күчтә Күнд Һарта Савр мет,
Чаңһ-чиирг Санл мет,
Цаһан седклтә, итклтә Хоңһр мет,
Гүн ухата, хол тоолврта Алтн Чееҗ мет,
Орчлңд уга сәәхн, һольшг Миңъян мет болҗ
Оньдин дөрвн цагт җирһҗ йовтн!

Йөрәл:          Алдр нертә богд

Теги

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика