Разделы презентаций


Презентация на тему Джангар Света

Презентация на тему Презентация на тему Джангар Света из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 19 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Кичәлин төр: «Арслңгин Арг Улан Хоңһр – Бумбин орна нертә баатр».Кичәлин күсл: Бумбин орн ямаран орн-нутг давтлһн.
Текст слайда:

Кичәлин төр: «Арслңгин Арг Улан Хоңһр – Бумбин орна нертә баатр».
Кичәлин күсл: Бумбин орн ямаран орн-нутг давтлһн. Арслңгин Арг Улан Хоңһрин дүр шалһлһн. «Җаңһрин» һол ухаг – Төрскән харслһн, ни-негн бәәлһиг цәәлһҗ өглһн.
Күүкдиг Җаңһрин баатрмуд мет төрскнч седклтә, ни-негн, зөрмг болдг сурһмҗ өглһн.


Слайд 2
Эпиграф:«Җигтә сәәхн өврмҗ Цецн өвкнрин билгЦолвң мет гилвкнә, Билгин алтн булгБахмҗта дүрәр герлтнә».
Текст слайда:

Эпиграф:
«Җигтә сәәхн өврмҗ
Цецн өвкнрин билг
Цолвң мет гилвкнә,
Билгин алтн булг
Бахмҗта дүрәр герлтнә».
Инҗин Лиҗ


Слайд 3
Нертә җаңһрчнрЭэлән Овла1857 – 1920 җ.җ.Басңга Мукөвүн1878 – 1944 җ.җ.Шавалин Дава1884 – 1959 җ.җ.Балдра Насңк1888 – 1971
Текст слайда:

Нертә җаңһрчнр

Ээлән Овла
1857 – 1920 җ.җ.

Басңга Мукөвүн
1878 – 1944 җ.җ.

Шавалин Дава
1884 – 1959 җ.җ.

Балдра Насңк
1888 – 1971 җ.җ.

Лиҗин Төөлт
1906 – 1970 җ.җ.

Окна Цаһан Хаалһ
1957 җ.

Шаран Дмитрий


Слайд 6
Күңкән дару суудгньКүүкн күрң һалзн күлгтә,Найн негн алдХәәв балтнь ээмәснь хөөһдг уга,Залу ямр чиирг болв гиҗМөрн деер
Текст слайда:

Күңкән дару суудгнь
Күүкн күрң һалзн күлгтә,
Найн негн алд
Хәәв балтнь ээмәснь хөөһдг уга,
Залу ямр чиирг болв гиҗ
Мөрн деер кү торһдг уга,
Күмни начн
Күнд hарта Савр

Барун бийинь ахлдгнь -
Иргсн йирн йисн җилә
юмиг тууҗҗ келдг
Ирәд уга йирн йисн
җилә юмиг тааҗ меддг
Байн Күңкән Алтн Чееҗ

Тәк Зула хаани үлдл
Таңсг Бумб хаани ач
Үзң алдр хаани көвүн
Үйин өнчн Җаңһр билә

Зүн бийинь ахлдгнь-
Төвшүн Ширкгин ач гинә,
Бөк Мөңгн Шигшрһин
ууһн көвүн гинә.
Шилтә Зандн герл хатна
Эркн хөрн хойр настаднь
һарсн
Арслңгин Арг Улан Хоңһр

Хоңһрин дару суудгнь -
Тавлад суухларн,
Тәвн хойр күүни зәәдг суудг,
Тәкиһәд суухларн,
Хөрн тавн күүни зәәдг суудг,
Баатр Бумбин орндан
Киитн хар шорарн нер hатлгсн,
Заани тавг хәәсн
Хар күлгтә Гүзән Гүмб

Зүн тал һурвдгчнь –
Буйн төгс ааван көвүн уга оксн,
Бурхн сәәхн ээҗиһән
Буй уга хайгсн,
Бум өрк алвтан
Буурл hалзнарн ирҗ
Эзн Богдыг дахгсн
Бульңһрин көвүн Догшн Хар Санл

Эзн Богд Җаңһрин
Эркн сән сөңч
Эрк Тугин көвүн,
Сананас делм хурдн,
Салькнас алд хурдн,
Дәәни көлд дасгсн
Орчлңгин сәәхн Миңъян


Слайд 7
Җаңһрин уңг тохмХар
Текст слайда:

Җаңһрин уңг тохмХар Җилһн

Җаңһр хан

Үзң Алдр хан

Таңсг Бумб хан

Тәк Зула хан


Слайд 8
Җаңһрин уңг тохмХар
Текст слайда:

Җаңһрин уңг тохм


Хар Җилһн

Җаңһр хан

Үзң Алдр хан

Таңсг Бумб хан

Тәк Зула хан


Слайд 9
Алдр богд ҖаңһрАһ ШавдлХар ҖилһнАрм
Текст слайда:

Алдр богд Җаңһр

Аһ Шавдл

Хар Җилһн

Арм


Слайд 10
Ном Төгс хаани күүкнАрвн зурһатаАһ Шавдл хатнЦааран хәләхнь-Цаад далан җирмәхәс тоолгдм,Нааран хәләхнь-Наад далан җирмәхәс тоолгдм,Цуснас улан халхта,Цаснас
Текст слайда:

Ном Төгс хаани күүкн
Арвн зурһата
Аһ Шавдл хатн
Цааран хәләхнь-
Цаад далан җирмәхәс тоолгдм,
Нааран хәләхнь-
Наад далан җирмәхәс тоолгдм,
Цуснас улан халхта,
Цаснас цаһан саңната.


Слайд 11
Оһтрһуһас һуру дутуДуута Җаңһрин           арвн давхр,Йисн
Текст слайда:Оһтрһуһас һуру дуту
Дуута Җаңһрин
арвн давхр,
Йисн өңг
Алтн Торлг бәәшң


Слайд 12
Алдр Богд Җаңһрин күлг Күңкән Алтн Чееҗин күлг Арслңгин Арг Улан Хоңһрин күлг Күнд Һарта Саврин күлг
Текст слайда:

Алдр Богд Җаңһрин күлг

Күңкән Алтн Чееҗин күлг


Арслңгин Арг Улан Хоңһрин күлг


Күнд Һарта Саврин күлг


Догшн Хар Санлын
күлг


Орчлңгин Сәәхн Миңъяна күлг

Агсг Улан

Күрң Һалзн

Арнзл Зеерд

Оцл Көк

Алтн Шарһ

Буурл Һалзн


Слайд 13
Хоңһрин уңг тохмТөвшүн
Текст слайда:

Хоңһрин уңг тохм

Төвшүн Ширкг

Бөк Мөңгн Шигшрһ

Арг Улан Хоңһр


Хошун Улан


Слайд 14
Ямаран бөлг бидн умшлавидн?Эн бөлгин һол дүрмүд заатн.Ямаран баатр Алтн Торлг бәәшңгд ирнә?Җаңһрас ю сурна?Җаңһрт кен, ямаран
Текст слайда:

Ямаран бөлг бидн умшлавидн?

Эн бөлгин һол дүрмүд заатн.
Ямаран баатр Алтн Торлг бәәшңгд ирнә?
Җаңһрас ю сурна?
Җаңһрт кен, ямаран селвг өгнә?
Җаңһр ю өгхәр шиидв?
Хоңһрин буцлт текстәс олтн.
Шовт Хар баатр ю келнә?
Хоңһрт ямаран баатрмуд нөкд болна?
Яһҗ Хоңһр Әәх Догшн Маңна хааг диилнә?Слайд 15
Хоңһрин дүрХамгин дуртаЗөргтәЧидлтәЦевр гүн ухатаӘмән әрвлхшТөрскндән дуртаИтклтә
Текст слайда:

Хоңһрин дүр

Хамгин дурта
Зөргтә
Чидлтә
Цевр гүн ухата
Әмән әрвлхш
Төрскндән дурта
Итклтә


Слайд 19
Йөрәл:          Алдр нертә богд
Текст слайда:

Йөрәл:

Алдр нертә богд Җаңһр мет,
Күчтә Күнд Һарта Савр мет,
Чаңһ-чиирг Санл мет,
Цаһан седклтә, итклтә Хоңһр мет,
Гүн ухата, хол тоолврта Алтн Чееҗ мет,
Орчлңд уга сәәхн, һольшг Миңъян мет болҗ
Оньдин дөрвн цагт җирһҗ йовтн!


Теги

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика