Разделы презентаций


Презентация на тему Coxh?dli v? onun standart ??kli

Содержание

Məqsəd:Çoxhədlini standart şəklə gətirməyi,onun dərəcəsini müəyyən etməyi şagirdlərə öyrətməkİş formasI:böyük və kiÇik qruplarla İŞİş üsulu: beyin həmləsi, müzakirəResurs:dərslik,test kitabÇasI,iş vərəqləri,kompyuter,proyektor

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Sumqayıt şəhər 18 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi Bağırov

Eldarın 7a sinfində cəbrdən “Çoxhədli və onun standart şəkli” mövzusunda

acıq dərsi
Sumqayıt şəhər 18 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi Bağırov Eldarın 7a sinfində cəbrdən “Çoxhədli və onun

Слайд 2Məqsəd:Çoxhədlini standart şəklə gətirməyi,onun dərəcəsini müəyyən etməyi şagirdlərə öyrətmək
İş formasI:böyük

və kiÇik qruplarla İŞ
İş üsulu: beyin həmləsi, müzakirə
Resurs:dərslik,test kitabÇasI,iş vərəqləri,kompyuter,proyektor

Məqsəd:Çoxhədlini standart şəklə gətirməyi,onun dərəcəsini müəyyən etməyi şagirdlərə öyrətməkİş formasI:böyük və kiÇik qruplarla İŞİş üsulu: beyin həmləsi,

Слайд 3KOMANDALARIN TƏQDİMATI
PİFAQOR
ARXİMED
VİYET
TUSİ
HERON

KOMANDALARIN TƏQDİMATIPİFAQORARXİMEDVİYETTUSİHERON

Слайд 4Pİfaqor eramIzdan əvvəl 570-cİ ildə sidonda (ya samosda ) anadan

olmuşdur.onun 490-cİ ildə öldüyü qÜman edİlİr.metafİzİka rİyazİyyat,musİqİ,sİyasətə daİr araşdIrmalar müəllİfİdİr.həndəsədə

düzbucaqlI ücbucaqlar ücün pİfaqor teoremİ ona məxsusdur.
Pİfaqor eramIzdan əvvəl 570-cİ ildə sidonda (ya samosda ) anadan olmuşdur.onun 490-cİ ildə öldüyü qÜman edİlİr.metafİzİka rİyazİyyat,musİqİ,sİyasətə

Слайд 5Arximed ermızdan əvvəl təqribən 287-212-ci illərdə yaşamışdır.O, Siciliya adasında Sirakuz

şəhərində anadan olmuşdur.Arximed riyaziyyatçı,fizik və mühəndis,mexanikanın banilərindəndir.Arximed pi ədədinin qiymətini

böyük dəqiqliklə müəyyən etmişdir.Ücbucağın 3 tərəfinə görə sahə düsturu Arximedə məxsusdur.Ədalətsiz olaraq onu Heron düsturu adlandırmışlar.
Arximed ermızdan əvvəl təqribən 287-212-ci illərdə yaşamışdır.O, Siciliya adasında Sirakuz şəhərində anadan olmuşdur.Arximed riyaziyyatçı,fizik və mühəndis,mexanikanın banilərindəndir.Arximed

Слайд 6Fransua Vİyet(1540-1603) İllərdə yaşamIş fransIz rİyazİyyatcİsİdİr.demək olar Kİ, bütün elementar

cəbrİ İşləyİb hazIrlamİşdİr.kvadrat tənlİk ücün vİyet teoremİnİ mİsal göstərmək olar.

Fransua Vİyet(1540-1603) İllərdə yaşamIş fransIz rİyazİyyatcİsİdİr.demək olar Kİ, bütün elementar cəbrİ İşləyİb hazIrlamİşdİr.kvadrat tənlİk ücün vİyet teoremİnİ

Слайд 7Nəsrəddin Tusi 1201-ci il fevral ayının 17-də hicri təqviminə görə

597 –ci ildə Tuş şəhərində tərbiyəçi ailəsində anadan olmuşdur.Mənşə etibarı

ilə onun əsli Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biri hesab edilən Həmədan şəhərindəndir.Tətqiqatçıların bir çoxu Nəsrəddin Tusinin hər şeydən öncə,riyaziyyatçı hesab edir.Onun əsərləri yalnız şərqdə deyil, həmçinin Avropada həndəsə və triqonometriyanın inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Nəsrəddin Tusi 1201-ci il fevral ayının 17-də hicri təqviminə görə 597 –ci ildə Tuş şəhərində tərbiyəçi ailəsində

Слайд 8Heron bİzİm eranIn əvvəllərİndə İsgəndərİyyədə yaşamIş, öz dövrünün ən məhşur

mühəndİslərİndəndİr.
heronun ən məhşur İxtİrasi 18-cİ əsrdə buxar maşInInIn əsasI sayIlan

- buxar püskürdürücü maşIn olmuşdur.
Heron bİzİm eranIn əvvəllərİndə İsgəndərİyyədə yaşamIş, öz dövrünün ən məhşur mühəndİslərİndəndİr.heronun ən məhşur İxtİrasi 18-cİ əsrdə buxar

Слайд 9KOMANDALARLA İŞ
PİFAQOR
ARXİMED
VİYET
TUSİ
HERON
BİRHƏDLİLƏR HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

KOMANDALARLA İŞPİFAQORARXİMEDVİYETTUSİHERONBİRHƏDLİLƏR HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

Слайд 101. BİRHƏDLİ NƏYƏ DEYİLİR?
2. 3x4 ;5xy ;2y2
Birhədlilərinin hər birinin

dərəcələrini de və onları topla
PİFAQOR

1. BİRHƏDLİ NƏYƏ DEYİLİR?2. 3x4 ;5xy ;2y2 Birhədlilərinin hər birinin dərəcələrini de və onları toplaPİFAQOR

Слайд 111.Standart şəkildə yazılmış birhədli nəyə deyilir ?
2.
a3 ; -3b2 ;və

5
7
2
_
Birhədlilərini topla
ARXİMED

1.Standart şəkildə yazılmış birhədli nəyə deyilir ?2.a3 ; -3b2 ;və 572_Birhədlilərini toplaARXİMED

Слайд 121.BİRHƏDLİNİN ƏMSALI NƏYƏ DEYİLIİR?
9X4 VƏ 7X2Y2
BİRHƏDLİLƏRİNİ CIX VƏ

5XY BİRHƏDLİSİ İLƏ TOPLA
2.
VİYET

1.BİRHƏDLİNİN ƏMSALI NƏYƏ DEYİLIİR?9X4  VƏ 7X2Y2 BİRHƏDLİLƏRİNİ CIX VƏ 5XY BİRHƏDLİSİ İLƏ TOPLA2.VİYET

Слайд 131.Oxşar və əks birhədlilər hansilara deyilir?
2. 5a2b ; 4ab ;

-c ;-1 birhədlilərini topla
TUSİ

1.Oxşar və əks birhədlilər hansilara deyilir?2. 5a2b ; 4ab ; -c ;-1 birhədlilərini toplaTUSİ

Слайд 141.Birhədlinin güvvəti nəyə deyilir?
2. 4X2 ; 5y və 7c birhədlilərini

topla
HERON

1.Birhədlinin güvvəti nəyə deyilir?2. 4X2 ; 5y və 7c birhədlilərini toplaHERON

Слайд 15Tətqiqat sualI...
Biz indi hansı işi gördük?
Alınmış ifadələr necə adlanır?

Tətqiqat sualI...Biz indi hansı işi gördük? Alınmış ifadələr necə adlanır?

Слайд 16DOĞRUDUR!!!!
BİZİM BU GÜNKÜ DƏRSİMİZ ÇOXHƏDLİDİR.

DOĞRUDUR!!!!BİZİM BU GÜNKÜ DƏRSİMİZ ÇOXHƏDLİDİR.

Слайд 17BİRHƏDLİLƏRİN CƏBRİ CƏMİNƏ ÇOXHƏDLİ DEYİLİR.
ÇOXHƏDLİNİ TƏŞKİL EDƏN BİRHƏDLİLƏRƏ BU ÇOXHƏDLİNİN

HƏDLƏRİ DEYİLİR
MƏSƏLƏN: 3X4 – 5XY + 2Y2 -7
ÇOXHƏDLİSİNİN HƏDLƏRİ

3X4 ; – 5XY : 2Y2 VƏ -7
BİRHƏDLİLƏRİDİR.

ÇOXHƏDLİNİN İKİ HƏDDİ VARSA, İKİHƏDLİ
ÜC HƏDDİ VARSA, ÜCHƏDLİ VƏ S. DEYİLİR.

BİRHƏDLİLƏRİN CƏBRİ CƏMİNƏ ÇOXHƏDLİ DEYİLİR.ÇOXHƏDLİNİ TƏŞKİL EDƏN BİRHƏDLİLƏRƏ BU ÇOXHƏDLİNİN HƏDLƏRİ DEYİLİRMƏSƏLƏN: 3X4 – 5XY + 2Y2

Слайд 18MƏSƏLƏN : X2-Y2 ÇOXHƏDLİSİ İKİHƏDLİ,
a2 –ab

+b2 İSƏ ÜCHƏDLİDİR.
50ab + 120ab İKİ BİRHƏDLİNİN CƏMİDİR. 50ab VƏ

120ab –NİN.

BU BİRHƏDLİLƏR BİR-BİURİNDƏN YALNIZ ƏMSALI İLƏ FƏRQLƏNİR.
ÇOXHƏDLİNİN BELƏ HƏDLƏRİ OXŞAR HƏDLƏR ADLANIR.

MİSAL 1. 7ab + 3bc +2ac – 3ab – 2bc + 5ab ÇOXHƏLİSİNİ
SADƏLƏŞDİRƏK.
HƏLLİ: ( 7ab – 3ab+ 5ab ) + (3bc – 2bc ) + 2ac = 9ab + bc + 2ac.

ÇOXHƏDLİDƏ OXŞAR HƏDLƏRİ TOPLAMAQLA VƏ YA ÇIXMAQLA
ONLARA OXŞAR BİRHƏDLİ ALMAQ OLAR.
BUNA ÇOXHƏDLİNİN OXŞAR HƏDLƏRİNİN İSLAHI DEYİLİR.

MƏSƏLƏN : X2-Y2 ÇOXHƏDLİSİ İKİHƏDLİ,    a2 –ab +b2 İSƏ ÜCHƏDLİDİR.50ab + 120ab İKİ BİRHƏDLİNİN

Слайд 19HƏR BİR HƏDDİ STANDART ŞƏKİLDƏ OLAN
VƏ OXŞAR HƏDLƏRİ

OLMAYAN
ÇOXHƏDLİYƏ STANDART ŞƏKİLLİ ÇOXHƏDLİ DEYİLİR.
İSTƏNİLƏN ÇOXHƏDLİNİ
STANDART ŞƏKLƏ GƏTİRMƏK

OLAR.

9ab + bc + 2ac ÇOXHƏDLİSİNİN
HƏR BİR HƏDDİ STANDART
ŞƏKİLDƏDİR VƏ ONLARIN
ARASINDA OXŞAR HƏDLƏR YOXDUR.

HƏR BİR HƏDDİ STANDART ŞƏKİLDƏ OLAN VƏ OXŞAR HƏDLƏRİ OLMAYAN ÇOXHƏDLİYƏ STANDART ŞƏKİLLİ ÇOXHƏDLİ DEYİLİR.İSTƏNİLƏN ÇOXHƏDLİNİ STANDART

Слайд 20BU ÇOXHƏDLİYƏ DAXİL OLAN BİRHƏDLİLƏRİN
QÜVVƏTLƏRİ UYĞUN OLARAQ 3, 2

VƏ 0 DIR.
BUNLARIN ƏN BOYÜYÜ 3 DİR. ONA GORƏ DƏ

BU ÇOXHƏDLİNİN DƏRƏCƏSİ 3-Ə BƏRABƏRDİR.

BUNUN ÜÇÜN ONUN HƏR BİR HƏDDİNİ STANDART ŞƏKLƏ
GƏTİRMƏK VƏ OXŞAR HƏDLƏRİNİ İSLAH ETMƏK LAZIMDIR.
MİSAL 2. X5 + 3XYX +XY2 +2YX2 - 4XYY –Y2Y3
ÇOXHƏDLİSİNİ STANDART ŞƏKLƏ GƏTİRƏK:
HƏLLİ; X5 + 3XYX +XY2 +2YX2 - 4XYY –Y2Y3 =
= X5 + 3X2Y +XY2 +2YX2 - 4XY2 – Y5 =
=X5 + 5X2Y - 3XY2 - Y5
STANDART ŞƏKİLLİ ÇOXHƏDLİYƏ DAXİL OLAN BİRHƏDLİNİN
ƏN YÜKSƏK GÜVVƏTİ ÇOXHƏDLİNİN DƏRƏCƏSİ ADLANIR.
MƏSƏLƏN; 5a3 -3b2 +5 ÇOXHƏDLİSİ STANDART ŞƏKİLDƏDİR.

BU ÇOXHƏDLİYƏ DAXİL OLAN BİRHƏDLİLƏRİN QÜVVƏTLƏRİ UYĞUN OLARAQ 3, 2 VƏ 0 DIR.BUNLARIN ƏN BOYÜYÜ 3 DİR.

Слайд 21BİLİKLƏRİN
TƏTBİQİ

BİLİKLƏRİN TƏTBİQİ

Слайд 22İŞ VƏRƏQİ-1
ÇOXHƏDLİNİ STANDART ŞƏKİLDƏ YAZIN:
5X3Y∙2XY2 +3XY∙2,5XY +1,6X25XY4.
2)

ÇOXHƏLİNİN OXŞAR HƏDLƏRİNİ İSLAH EDİN:
7x3 – 3x2 +2x

–x2 - 5 +x -4x3 – x +6 .
3) ÇOXHƏLİNİN DƏRƏCƏSİNİ TAPIN:
8X3Y – 3Y2X +2YXX +5X2YX
4)ÇOXHƏDLİNİN ƏMSALLARI CƏMİNİ TAPIN:
2X4 – X8 +3X5 + X2 +1

İŞ VƏRƏQİ-1ÇOXHƏDLİNİ STANDART ŞƏKİLDƏ YAZIN:   5X3Y∙2XY2 +3XY∙2,5XY +1,6X25XY4.2) ÇOXHƏLİNİN OXŞAR HƏDLƏRİNİ İSLAH EDİN:  7x3

Слайд 23İŞ VƏRƏQİ-2
ÇOXHƏDLİNİ STANDART ŞƏKİLDƏ YAZIN:
6a4b1,5ab3 – 2,5a2b24ab2

+7ab3(-3)ab .
2) ÇOXHƏLİNİN OXŞAR HƏDLƏRİNİ İSLAH EDİN:
18 –

4y + 2y2 – y5 – 4y -14y2 + 12 +6y5 + 2y2 .
3) ÇOXHƏLİNİN DƏRƏCƏSİNİ TAPIN:
7a4- 11a2b4 – 4a2b4 -2a4b – 2a2b4 .
4)ÇOXHƏDLİNİN ƏMSALLARI CƏMİNİ TAPIN:
x4 + 2x3 – 5x2 -10x + 1
İŞ VƏRƏQİ-2ÇOXHƏDLİNİ STANDART ŞƏKİLDƏ YAZIN:   6a4b1,5ab3 – 2,5a2b24ab2 +7ab3(-3)ab .2) ÇOXHƏLİNİN OXŞAR HƏDLƏRİNİ İSLAH EDİN:

Слайд 24İŞ VƏRƏQİ-3
ÇOXHƏDLİNİ STANDART ŞƏKİLDƏ YAZIN:
6x2y∙3xz – 5xz22yz +

14xz3 4xy4 .
2) ÇOXHƏLİNİN OXŞAR HƏDLƏRİNİ İSLAH EDİN:
2a4 –

3a2 + 4a – 2 + 3a4 – 2a3 + 4a - 5
3) ÇOXHƏLİNİN DƏRƏCƏSİNİ TAPIN:
5pq3- 5p3q2 + 4p3q3 – 9p3q3 – 2p3q2 .
4)ÇOXHƏDLİNİN ƏMSALLARI CƏMİNİ TAPIN:
2y4 – 5y2 -3y + 4
İŞ VƏRƏQİ-3ÇOXHƏDLİNİ STANDART ŞƏKİLDƏ YAZIN:  6x2y∙3xz – 5xz22yz + 14xz3 4xy4 .2) ÇOXHƏLİNİN OXŞAR HƏDLƏRİNİ İSLAH

Слайд 25İŞ VƏRƏQİ-4
ÇOXHƏDLİNİ STANDART ŞƏKİLDƏ YAZIN:
5b3b(-0,2)ab +11ab3a2b3 -3a4b4ab3
2) ÇOXHƏLİNİN

OXŞAR HƏDLƏRİNİ İSLAH EDİN:
6b5 – 3b4 – 6b +9

– 6 +6b – 3b2 +9b2 +6b4.
3) ÇOXHƏLİNİN DƏRƏCƏSİNİ TAPIN:
2xz + 3xyz – 9x2 + 5zx – 5zxy .
4)ÇOXHƏDLİNİN ƏMSALLARI CƏMİNİ TAPIN:
x4 + 3x3 – 4x2 – 12x – 1 .
İŞ VƏRƏQİ-4ÇOXHƏDLİNİ STANDART ŞƏKİLDƏ YAZIN: 5b3b(-0,2)ab +11ab3a2b3 -3a4b4ab3 2) ÇOXHƏLİNİN OXŞAR HƏDLƏRİNİ İSLAH EDİN: 6b5 – 3b4

Слайд 26İŞ VƏRƏQİ-5
ÇOXHƏDLİNİ STANDART ŞƏKİLDƏ YAZIN:
8a2b ∙ 0,25 +

8ab2z + 11a3 + 3ab2 – 15a2b – 20a3 .
2)

ÇOXHƏLİNİN OXŞAR HƏDLƏRİNİ İSLAH EDİN:
- 3m3n + 7m2n3 – 4m3n + 12mn2 – 9m2n3 + 6m3n
3) ÇOXHƏLİNİN DƏRƏCƏSİNİ TAPIN:
5x4 - 8x3 – 10x2 – 5x4 + 2x + 1 .
4)ÇOXHƏDLİNİN ƏMSALLARI CƏMİNİ TAPIN:
- 4x7 + x3 – x9 + x + 3
İŞ VƏRƏQİ-5ÇOXHƏDLİNİ STANDART ŞƏKİLDƏ YAZIN:  8a2b ∙ 0,25 + 8ab2z + 11a3 + 3ab2 – 15a2b

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика