Разделы презентаций


1 4-дəріс. Ұнтақты бұйымның түрөзгертуі. Металл керамикалық материалдарды

Содержание

Престеу ұнтақтан бұйымның пошым түзуінің кең тараған тəсілі болып табылады. Ұнтақ престеу кезінде жабық пресс-қалып ішінде бір немесе екі бір-біріне қарама-қарсы қозғалатын пуансонның қысымы нəтижесінде қысылуға түседі (15.1-сурет). Престеу процесінде матрица

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 14-дəріс. Ұнтақты бұйымның түрөзгертуі. Металл керамикалық материалдарды қақтау (спекание).
Дайындаған :

«КТМ және Г» кафедрасының
лекторы
Кожатаев Сауран КалдикозовичСлайд 2


Престеу ұнтақтан бұйымның пошым түзуінің кең тараған тəсілі болып табылады.

Ұнтақ престеу кезінде жабық пресс-қалып ішінде бір немесе екі бір-біріне

қарама-қарсы қозғалатын пуансонның қысымы нəтижесінде қысылуға түседі (15.1-сурет). Престеу процесінде матрица қабырғасы жəне ұнтақ арасында престеу қысымының жоғарылауымен өсетін үйкеліс күші пайда болады.
Пресс-қалып қабырғасындағы үйкеліс күші бұйымның толық тығыз алынбауына əкелетін престеу биіктігі бойынша қысымның өзгеруін туғызады. Престеудің тегіс тығыз еместілігін азайту үшін екі жақты престеу қолданылады.
Престеу ұнтақтан бұйымның пошым түзуінің кең тараған тəсілі болып табылады. Ұнтақ престеу кезінде жабық пресс-қалып ішінде бір

Слайд 3
Престеу процесінде ұнтақ түйірлері серпімді жəне созымды деформацияға түседі, нəтижесінде

бркетте айтарлықтай кернеу туындайды. Қысымды алып тастаған соң, əсіресе баспалап

босатудан кейін бұйым осы кернеудің көмегімен өз өлшемін өсіруге ұмтылады. Металл керамикалық тетіктің матрицадан баспалап босатудан кейінгі өлшемдерінің өсуі серпімді соңғы əрекет деп те аталады. Серпімді соңғы əрекеттің шамасы морт сынғыш материалдарда жоғары жəне биіктігі бойынша 0,3-0,6 % жəне диаметрі бойынша 0,1-0,2 % құрайды.
Престеу процесінде ұнтақ түйірлері серпімді жəне созымды деформацияға түседі, нəтижесінде бркетте айтарлықтай кернеу туындайды. Қысымды алып тастаған

Слайд 4
 Практикада престеу қысымын материал мен бұйымның қажетті қасиеттеріне,бастапқы материалдың түрі

мен күйіне, бұйымның өлшемдері мен пошымына, өңдеудің алдағы операция сипатына

жəне басқа да факторларға байланысты таңдайды. Көп жағдайда престеу қысымы 2-10 т/см2 шегінде болады. 2-4 т/см2 қысымымен темір графитпен, темір мыс жəне графитпен, никель, мыс жəне басқа да түсті металдардың ұнтақ қоспасынан кеуекті материалдарды престейді. Хромды, хромникельді, хромвольфрамды қорытпаларды жəне оларға жақын ұнтақтарды престеу кезінде қысым 6-8 т/см2 жəне оданда көпті құрайды.
 				Практикада престеу қысымын материал мен бұйымның қажетті қасиеттеріне,бастапқы материалдың түрі мен күйіне, бұйымның өлшемдері мен пошымына, өңдеудің

Слайд 5Қиын деформацияланатын қорытпаларды, керметтер мен басқа да материалдарды престеу кезінде,

жəне де олардан аса тығыз дайындамалар алу үшін қорғау жəне

тотықсыздану атмосферасындағы ыстық престеу жүргізіледі. Престеу қысымы тек ұнтақ материалының табиғаты мен созымды деформацияға қарсыластығына байланысты ғана емес, сондай-ақ ұнтақ түйірінің өлшемі мен пошымына, престеу жылдамдығына, діріл жəне өңдеудің келесі операциясына қарай таңдалады.
Қиын деформацияланатын қорытпаларды, керметтер мен басқа да материалдарды престеу кезінде, жəне де олардан аса тығыз дайындамалар алу

Слайд 615.1-сурет. Ұнтақты престеу схемасы
15.2-сурет. Ұнтақты прокаттау схемасы

15.1-сурет. Ұнтақты престеу схемасы15.2-сурет. Ұнтақты прокаттау схемасы

Слайд 7


 
Қиын деформацияланатын қорытпалардың ұнтақтарын престеу үшін жəне ірі дайындамаларды (300

кг дейінгі) алу үшін гоиростатикалық пресс қолданылады. Созымды қабықтағы ұнтақ

герметикалық камераға, сосын 1000-2000 атм. қысымымен майға, суға жəне глицеринге түседі Бар жақты қысудың нəтижесінде көлемі бойынша тығыз пресс бұйым (цилиндр, шар, құбыр жəне т.б.) алынады.
 	Қиын деформацияланатын қорытпалардың ұнтақтарын престеу үшін жəне ірі дайындамаларды (300 кг дейінгі) алу үшін гоиростатикалық пресс қолданылады.

Слайд 8
а – бір жақты: 1 – престеу; 2 – баспалап

босату; б – екі жақты: 1 –престеудің басы; 2 –

престеудің соңы; 3 – баспалап босату
Қазіргі кезде таспа жəне жолақ түріндегі жартылай өнімдерді ұнтақтарды прокаттау əдісімен алады (15.2-сурет). Прокаттау процесінің үздіксіздігі жоғары өнімділікпен, оңай автоматтандырумен жəне салыстырмалы аз бекіту күштілігімен сипатталады. Ұнтақты прокаттаумен алынған металл керамикалық материалдар қасиеттерінің біртектілігімен ерекшеленеді.
Ұнтақтарды прокаттау майлаусыз жүргізіледі. өндіріс орындарында ұнтақ бірінші бошке беткейі ірі өңделген, үлкен диаметрімен қысу біліктерінде прокатталады. Сонан соң кеуекті прокат өтпелі пешке қақталып, тазақапасқа түседі.

а – бір жақты: 1 – престеу; 2 – баспалап босату; б – екі жақты: 1 –престеудің

Слайд 9Жабылу (спекание) ұнтақ металлургиясы технологиясының өте қажетті операциясы болып тадылады.

Жабылу деп ұнтақ тəрізді материалды өзара əрекеттесетін түйірлердің артық беттік

энергиясын төмендету жəне оларды жанасу заттар атомдарының жоғары қозғалысымен сипатталатын коагуляциясы нəтижесінде поликристалдық денеге айналдырудағы технологиялық операцияны атайды. Ол жабылу композициясының басты компонетінін 0,7-0,8 температура кезінде (балқудың абсолютты температурасы) қыздыру жəне суытудан тұрады. Жабылу тотықсыз (сутек, көміртегі окисі жəне т.б.), нейтральды (аргон, гелий) атмосферасында немесе вакуумда жүргізіледі.
Жабылу (спекание) ұнтақ металлургиясы технологиясының өте қажетті операциясы болып тадылады. Жабылу деп ұнтақ тəрізді материалды өзара əрекеттесетін

Слайд 10Жабылудың екі түрі болады: сұйық фазасыз жəне сұйық фазамен. Бірінші

жағдайда жабылу қоспаның кезкелген компонентінің балқу температурасынан төмен температурада, ал

екінші жағдайда бір немесе бірнеше компоненттердің немесе олардың химиялық қосылысы, эвтектика жəне қатты ерітіндінің балқу температурасынан жоғары температураларда жүргізіледі. Көп компонентті жүйелерді жабылу кезінде процесс екі схема бойынша жүреді:
а) компоненттер қатты ерітінділердің үздіксіз қатарын түзіп, сұйық фазаның химиялық қосылысы түзіледі немесе түзілмейді;
б) компоненттер шектелген өзара ерітінді болады жəне химиялық қосылыс түзбейді.
Жабылудың екі түрі болады: сұйық фазасыз жəне сұйық фазамен. Бірінші жағдайда жабылу қоспаның кезкелген компонентінің балқу температурасынан

Слайд 11 Калибрлеу кезінде металл керамикалық тетіктер 0,02-0,005 мм дəлдігімен алынады. Калибрлеу

алдында бұйымның өлшемі соңғыға қарағанда 0,5-1 % болуы тиіс. Кейбір

жағдайда бұл опреациядан кейін қосымша жасыту немесе жабылу жүргізіледі.калибрлеу кезінде жоғары дəлдік қана емес, сондай-ақ беткейдің тазалығы жақсарады, металл беткейі беріктенеді.
95 % тығыздылығымен металл керамикалық тетіктер металл кескіш аспаптармен өңделеді. Кеуекті тетіктерді өңдеу үшін кесу жылдамдығы жоғары жəне аз беріліспен үшкір қайралған кескіш аспабын қолданған жөн.Калибрлеу кезінде металл керамикалық тетіктер 0,02-0,005 мм дəлдігімен алынады. Калибрлеу алдында бұйымның өлшемі соңғыға қарағанда 0,5-1 %

Слайд 12

Жабылған материалдар көбінесе физика-механикалық қасиеттерін жақсарту, коррозиядан сақтау, декоративті қабат

жағу, бұйымға соңғы өлшемдер беру үшін қосымша өңдеуге түсіріледі. Қосымша

өңдеу түрлеріне қайта престеу жəне жабылу, калибрлеу, кесумен өңдеу, майды сіңіру, термиялық жəне химия-термиялық өңдеу жатады.
Келесі жабылумен қайта престеу бұйымды жақсы тығыздалған жəне бір рет престелген бұйымдарға қарағанда беріктігі жəне созымдылығының жақсартылған көрсеткіштерімен алуға мүмкіндік береді. Қайта престеу кезіндегі қысым бірінші престеудегі қысымға жақын алынады. Қайта престеу көбінесе пресс-қалыпта жасалады.
Жабылған материалдар көбінесе физика-механикалық қасиеттерін жақсарту, коррозиядан сақтау, декоративті қабат жағу, бұйымға соңғы өлшемдер беру үшін қосымша

Слайд 13Су негіздегі суыту элульсиясын 10 % аса кеуекті бұйым үшін

қолдануға болмайды. Бұл жағдайда коррозиядан алдын ала май сіңдіру қорғайды.

Кеуекті тетіктердің антифрикциялық қасиеттерін жақсарту үшін тетікке өздігінен майлану қасиетін береді. Осы мақсатта бұйымды маймен сіңіру үшін оған коллоидты гранит қосады. Сіңіру көбінесе кеуекті тетікті 70-140 °С дейін қыздырылған майлы ваннаға салумен жүргізеді. Сіңіру процесінің ұзақтылығы мин 2 сағатқа дейін. Тесіктердің маймен толу дəрежесі 90-95 % құрайды. Сіңіру кезіндегі тесіктердің маймен толық толуы үшін оны вакуумда жүргізеді. Ол үшін камерадан ауа сорылып, қыздырылған май беріледі.
Су негіздегі суыту элульсиясын 10 % аса кеуекті бұйым үшін қолдануға болмайды. Бұл жағдайда коррозиядан алдын ала

Слайд 14
Соңғы операцияға камераға ауаның берілуі

жатады. Барлық процеске бірнеше минут кетеді.

Ұнтақтан алынатын көптеген

материалдар жасытуға, шынықтыруға, дисперсті қатаюға жəне гомогенизацияға түседі. Ұнтақтан алынған материалдарды термиялық өңдеудің бірнеше ерекшеліктері бар. Сонымен, тетікте тесіктердің болуы, оның қыздыру кезінде қышқылға сезімталдығын жоғарылатып, тесіктерге шынықтыру сұйығының қалып қалуын мүмкін етеді. Сондықтан оларды қыздыру жəне шынықтыру сұйығына апару қорғау атмосферасында жүргізіледі.
Жастыу беріктікті төмендетіп, созымдылықты жоғарылатады. Жасыту көбінесе аралық опреация ретінде жүргізіледі.
Соңғы операцияға камераға ауаның берілуі      	жатады. Барлық процеске бірнеше минут

Слайд 15


Темір ұнтағынан жасалған бұйым көбінесе химия-термиялықлық өңдеу əдісімен – қыздыру

жəне карбюризатормен жəшікте ұстаумен немесе көміртектенген атмосферада көміртектендіруге түседі.
Металл керамикалық

материалдар мен бұйымдар. Темірден, мыстан,никельден, легірленген болаттан, керамикалық материал қосылған қоладан престелген, кеуектілігі 1,0-1,5% аспайтын тетіктер көп таралған. Ұнтақтан кəдімгі пішінімен (төлке. Саусақ), сол сияқты қиын пішінімен (тісті дөңгелек, пресс-қалып) 2-ден 500 мм дейінгі өлшемімен тетіктер жасайды.

Темір ұнтағынан жасалған бұйым көбінесе химия-термиялықлық өңдеу əдісімен – қыздыру жəне карбюризатормен жəшікте ұстаумен немесе көміртектенген атмосферада

Слайд 1615.3-сурет. Ұнтақ металлургия əдістерімен алынған тетіктер

15.3-сурет. Ұнтақ металлургия əдістерімен алынған тетіктер

Слайд 17
Қиын пішінімен тетіктерді ұнтақтан престеумен алу өндірісі жоғары өнімлілік, кесумен

өңдеудің жоқтылығы жəне салыстырмалы
 металл шығыны мен электрэнергияның төмендігі нəтижесінде экономикалық жағынан тиімді.

Жалпы тағайындалуымен тетікті өңдеу кезінде көбінесе өндіріс қалдықтары жаңқа, кендір, ұсақ шашырандылар қолданылады.
Калибрленбеген металл керамикалық тетік беткейінің сапасы металл кескіш аспапта өңделгенге қарағанда жоғары болады. Өйткені, механикалық өңдеу беткейдің сапасын төмендетеді, ал жабылудан кейін дəл өлшем алу үшін калибрлеу жəне созуды қолдану ұсынылған. Бұл операциялардан кейін беткейдің тазалығы 10-11 сыныптан жоғары болады.

Қиын пішінімен тетіктерді ұнтақтан престеумен алу өндірісі жоғары өнімлілік, кесумен өңдеудің жоқтылығы жəне салыстырмалы металл	шығыны	мен электрэнергияның төмендігі нəтижесінде

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика