Бадмин Андра «Алдр Номт» презентация, доклад

Презентация на тему Бадмин Андра «Алдр Номт» из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 6 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайд 1
Текст слайда:

«Алдр Номт»

Бадмин Андра


Слайд 2
Текст слайда:

Андрей Бадмаев – далн тавта, хар улан, зөвǝр чаӊһ-чиирг, бийдǝн зөв махльг, сиивгр цогцта. Үүнǝ чирǝнь тогтун, хойр нүднь земгǝ уутьхн, хǝлǝцнь болһамҗта, серглӊ күн. Бийнь гихлǝ, эврǝ тегш, на-ца гиҗ адһҗ, чичрҗ-дагҗхш, юн чигн төриг зөвтнь соӊсад, келǝд, хаһлад бǝǝдг залу. Тǝвснь сурврнь, өгснь хǝрүнь, келснь, зааснь ахр болчкад йир тодрха. Цагиг ǝрвлдг, үнинь цань уга меддгнь ил. Һольшг, чик ухата, цаһан седклтǝ, кенд чигн му үзүлх күн биш.


Слайд 3
Текст слайда:

150 өөнд нерӘдсн байрин өдрт Бадмаев А.В. ЭврӘннь һазр улста

Хан хулсар дүүрӊ бǝǝдг төлǝдǝн эн нур Хант гиҗ нерǝдсмн. Дунд талан эн нигтрҗ харӊ һурна, салькта ө-шуһу модншӊ шуугад бǝǝнǝ. Эн нуурин эргмд бǝǝршсн улс эдл-теҗǝлǝр түрнǝ гидгиг медхш. Нуурин заһсар теҗǝл кенǝ, хулснь - малын хот, хаша-хааҗ, һалд түлǝн. Тер хуучн чинрǝн эн нур ода чигн хадһлҗ бǝǝнǝ. Энд тогтсн селǝн бас Хант гиҗ нерǝднǝ.


Слайд 4
Текст слайда:

1957г. Сарпуль балһсна институтын номин болн тууҗин факультетын хальмг келнǝ ǝӊгин сурһульд орв. Өдрмүд, җилмүд давад, цуг хамг оӊдарад хүврǝд йовна. Хальмг государственн университет секгдснǝсн авн Андрей Васильевич эклǝд көдллǝ. Хальмг литературин болн талын келнǝ кафедрин доцент.


Слайд 5
Текст слайда:

Ах сурһулин хөөн, кандидат номин цол зүүһǝд, улм цааран көдлмшǝн гүүдүлсн номтнрин негнь Бадмин А. Эн номт кезǝнк болн өдгǝ цагин литератур шинҗлҗ, кесг дегтрмүд үүдǝв.
«Оюн түлкүр» – мана хуучн литературин дееҗин негнь болсн деерǝн, өдгǝ цагт чигн туста кергтǝ үнтǝ дүрсхл.
Хальмг номт Бадмин Андрей «Һурвн зун тǝǝчүдиг дарсн домгиг» өдгǝ хальмг келнд орчулад, 1991җилд барас һарсн «Сарин герл» дегтрт орулв.
XVII-гч зун җилд дөрвн өөрдин гегǝрлгч, ач иктǝ Зая-Пандита тод бичгиг тогтасмн. Хальмг келнд Зая-Пандитын намтриг Бадмаев А.В. Буулһад «Сарин герл» дегтртǝн орулсмн.


Слайд 6
Текст слайда:

Хальмг государственн университетын багш, номт А.В. Бадмаев 75-гч җилин өөнǝн темдглв. Эн байрта өөнин темдглҗ, ирх кесг олн җилд сǝǝхн менд җирһҗ, урдк кевǝрн сǝн дегтрмүд бичҗ, олн умшачнран байрлулҗ оньдин дөрвн цагтан чаӊһ- чиирг йовтха гиҗ бидн йөрǝҗǝнǝвидн.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика