Разделы презентаций


Презентация на тему Развитие национальной культуры в период крымского ханства

Къырым ханлыгъы.1428 сенесинден та 1783 сенесине къадар Къырым Ханлыгъы деври деп адландырылгъан бу заманда халкъымыз мустакъиль бир девлет мейдангъа кетире ве озюнинъ девлетчилигине саип ола. Халкъ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Къырым ханлыгъы девринде къырымтатар эдебиятнынъ алтын асыры.

Къырым ханлыгъы девринде къырымтатар эдебиятнынъ алтын асыры.

Слайд 2 Къырым ханлыгъы.
1428 сенесинден та 1783

сенесине къадар Къырым Ханлыгъы деври деп адландырылгъан бу заманда халкъымыз

мустакъиль бир девлет мейдангъа кетире ве озюнинъ девлетчилигине саип ола. Халкъ миллет оларакъ шекиллене. Этрафтаки бутюн девлетлерге озюни таныта. Бу девирде миллий медениет, эдебият, санат, илим, икътисадият зияде инкишаф эте. Шунынъ ичюн де иджаткярларнынъ сайысы арта.
Къырым ханлыгъы.1428 сенесинден та 1783 сенесине къадар Къырым Ханлыгъы деври деп адландырылгъан

Слайд 3Энъ биринджи шиир фыркъаны къырымтатар шиириетине, укюмет ёлбашчылары- къырым ханлары

( ХV асырдан 1783 сенесине къадар) кирсеттилер. Къырым тахттында 48

ханлар булунгъан. Олардан секиз хан белли шаир олып бутюн дюньяларгъа танылгъан эдилер.
Энъ биринджи шиир фыркъаны къырымтатар шиириетине, укюмет ёлбашчылары- къырым ханлары ( ХV асырдан 1783 сенесине къадар) кирсеттилер.

Слайд 425 Хаджи Селим I

Герай (Ремзи) 1671-1678, -шаир 26 Мурад Герай 1678-1683 27 Хаджи II Герай 1683-1684 28 Саадет III Герай 1691 29 Сафа Герай

1691-1692 30 Девлет II Герай 1699-1702, 31 Газы III Герай 1704-1707 32 Каплан I Герай 1707-1708, 33 Девлет III Герай 1716-1717 34 Саадет IV Герай 1717-1724 35 Менгли II Герай 1724-1730,- шаир 36 Фетих II Герай 1736-1737 37 Селямет II Герай 1740-1743 38 Селим II Герай 1743-1748 39 Арслан Герай 1748-1756, 40 Халим Герай 1756-1758 -шаир 41 Крым Герай 1758-1764, 42 Селим III Герай 1765-1767, 43 Максуд Герай 1767-1768, 44 Девлет IV Герай 1769-1770, 45 Каплан II Герай 1770 46 Сахиб II Герай 1771-1775 47 Шахин Герай 1777-1782, 48 Бахадыр II Герай 1782 49 Шахбаз Герай (Сирет) 1787-1789 -шаир


1 Хаджи Герай 1441-1466
2 Нур-Девлет 1466,
3 Менгли I Герай 1466, -шаир
4 Айдер 1475
5 Мехмед I Герай 1515-1523
6 Газы I Герай 1523-1524
7 Саадет I Герай 1524-1532
8 Ислям I Герай 1532
9 Сахиб I Герай 1532-1551
10 Девлет I Герай 1551-1577
11 Мехмед II Герай 1577-1584
12 Саадет II Герай 1584
13 Ислям II Герай 1584-1588
14 Газы II Герай (Бора) 1588-1596, - шаир
15 Фетих I Герай 1596
16 Тохтамыш Герай 1607-1608
17 Селямет I Герай 1608-1610
18 Джанибек Герай 1610-1623
19 Мехмед III Герай 1623-1628
20 Инает Герай 1635-1637
21 Бахадыр I Герай 1637-1641-шаир
22 Мехмед IV Герай(Кямиль)1641-1644, -шаир
23 Ислям III Герай 1644-1654
24 Адиль Герай 1666-1671


Къырым ханлары

25    Хаджи Селим I Герай (Ремзи) 1671-1678, -шаир 26	Мурад Герай	1678-1683 27	Хаджи

Слайд 5Къырымтатар халкънынъ фаджиалы

такъдири.
Къырымтатар халкънынъ медениет мирас такъдири пек

фаджиалы. Биринджиден 1833 сенеси чар укюмети къырымтатар эски китап ве эльязмаларны екъ этмеге тырышкъан эдилер.Ондан сонъ даа 1944 сенеси исе къырымтатар халкъны сюргюн этип, бутюн китапханелерни къырдылар.
Къырымтатар халкънынъ фаджиалы      такъдири.Къырымтатар халкънынъ медениет

Слайд 6
Къырымтатар эдебиятнынъ
Къырым ханлыгъы

деври
Диван эдебияты.
Саз шаирлернинъ эдебияты.
Халкъ эдебияты.
Тасаввуф эдебияты
Къырымтатар эдебиятнынъ   Къырым ханлыгъы девриДиван эдебияты. Саз шаирлернинъ эдебияты. Халкъ эдебияты.Тасаввуф эдебияты

Слайд 7
Диван эдебияты:
шаир Герайлар.
Менгли Герай Хан,
Бора Гъазы Герай Хан,
Ве иляхре.

Саз

шаирлер
эдебияты:

Ашыкъ Умер

Мустафа Джевхерий

Тасаввуф эдебияты:

Афифеддин
Абдулла эфенди

Абдулла Азиз
Афиф-заде
Бойле эдебиятта

Гъазель, семаи,
рубаи, къыта,бейит, муамма,
Месневи киби шиирий шекиллер
кениш къулланылгъан,
тили исе зенгин, бойле эсерлерде
чокъ арап, фарси, турк
ибарелери къулланыла эди.
Бу жанрларнынъ эдебиятта
ишлетилюви, шаирлерни
зенгин унерине чевириле ве
Оларгъа шан-шереф къазандыра.
Диван эдебияты: шаир Герайлар.Менгли Герай Хан,Бора Гъазы Герай Хан,Ве иляхре.Саз шаирлер эдебияты:Ашыкъ УмерМустафа ДжевхерийТасаввуф эдебияты:Афифеддин Абдулла эфендиАбдулла

Слайд 8Халкъ эдебияты:
Дестанлар: «Чора батыр», «Кёр огълу» ве ил.
Турмуш дестанлар:

«Таир ве Зоре»
Масаллар, йырлар,эфсанелер ве ил.
Халкъ эдебияты: Диван, я да

тасаввуф
эдебиятларынынъ
тиллерине бакъкъанда халкъ эдебиятнынъ тили,
садедже ве шу себептен анълайышлы ола.
Халкъ эдебиятында таныш олмагъан, ябанджы
сезлер ишлетильмеген.Мындаки сезлер халкъ
арасында сыкъ къулланылгъан, ве халкънынъ
тилине, дуйгъуларына уйгъун сезлердир.
Халкъ эдебияты: Дестанлар: «Чора батыр», «Кёр огълу» ве ил.Турмуш дестанлар: «Таир ве Зоре»Масаллар, йырлар,эфсанелер ве ил.Халкъ эдебияты:

Слайд 9Къырымтатар Халкънынъ
тиль байлыгъы
XVI асыргъадже къырымтатар тили къыпчакъ
(чагъатай) тиллерине

пек якъын эди.
Ислямиет девиринден башлап къырымтатар
тилине чокътан-чокъ арап-фарси

сёзлери кирсетиле.
XV асырнынъ сонъунда исе татар нуткъуна
огъуз-осман тили тесир этип башлай.
Къырымтатар Халкънынъ тиль байлыгъыXVI асыргъадже къырымтатар тили къыпчакъ (чагъатай) тиллерине пек якъын эди. Ислямиет девиринден башлап къырымтатар

Слайд 10Нетидже:
Къырым ханлыкъ эдебиятында
яраткъан эсерлер.шаирлер бутюн
дюньяга белли олгъан себептен,бу


эсерлер шимдики вакъыткъадже
кельди,чюнки шу девирде иджат эткен
шаирлер ве

оларнынъ эсерлери
акъкъында малюмат Къырымда дегиль,
Туркие, Англия, Франция, Арабистан
ве дигер мемлекетлеринде сакъланып
къалды, демек шу девирнинъ шаирлер
иджады дюнья маналыгъыны исбатлай.
Шимди исе о шаирлернинъ иджады,
эсерлери тилимизни, тарихымызны,
инсанларнынъ дюньябакъышларыны
зенгинлештире ве гъурурландыра.
Биз исе яш несиль оларнынъ ёлуны
девам этмекте ве къырымтатар намыны
ве медениетиниюксельтмек керекмиз.

Нетидже:Къырым ханлыкъ эдебиятында яраткъан эсерлер.шаирлер бутюн дюньяга белли олгъан себептен,бу эсерлер шимдики вакъыткъадже кельди,чюнки шу девирде иджат

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика