Разделы презентаций


Презентация на тему Уялинская средняя школа им.С.Садвакасова

Квадраттық функцияның y= ax2+n y= a(x-m)2 дербес түрлерін қайталау және белгілі графиктердің көмегімен квадраттық фунцияның графиктерінсалудағы оқушылардың білімдерін бекіту Сабақтың мақсаты:

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Квадраттық функция.
Текст слайда:

Квадраттық функция.
Слайд 2
Квадраттық функцияның y= ax2+n y= a(x-m)2 дербес түрлерін қайталау және белгілі графиктердің көмегімен квадраттық фунцияның графиктерінсалудағы оқушылардың
Текст слайда:

Квадраттық функцияның y= ax2+n
y= a(x-m)2 дербес түрлерін қайталау
және белгілі графиктердің көмегімен
квадраттық фунцияның графиктерін
салудағы оқушылардың білімдерін бекіту

Сабақтың мақсаты:


Слайд 3
Теориялық материалды  қайталау
Текст слайда:

Теориялық материалды қайталау


Слайд 4
1.Қандай фукцияны квадраттық функция деп атайды?
Текст слайда:

1.Қандай фукцияны

квадраттық функция

деп атайды?


Слайд 5
у = ах2+bх+с түріндегі функцияныквадраттық функция деп атайдыМұндағы а, b, c – нақты сандар, а≠0,х – тәуелсіз
Текст слайда:

у = ах2+bх+с түріндегі функцияны
квадраттық функция деп атайды
Мұндағы а, b, c – нақты сандар, а≠0,
х – тәуелсіз айнымалы.


Слайд 6
у=5х2-6  4) у=4х22) у=7х-1   5) у=x3+x+13) у=-3х2+х+7 6) у=-9х2+4х2.Берілген функциялардың
Текст слайда:


у=5х2-6 4) у=4х2

2) у=7х-1 5) у=x3+x+1


3) у=-3х2+х+7 6) у=-9х2+4х

2.Берілген функциялардың қайсысы
квадраттық функция болады?


Слайд 7
3. y=ax2y= ax2+ny= a(x-m)2функциялардағы а коэффициенті нені білдіреді?
Текст слайда:

3. y=ax2

y= ax2+n

y= a(x-m)2

функциялардағы а коэффициенті нені білдіреді?


Слайд 8
1. а коэффициентінің таңбасы параболаның тармақтарының бағытын көрсетеді:а>0а
Текст слайда:

1. а коэффициентінің таңбасы параболаның тармақтарының бағытын көрсетеді:

а>0

а<0


Слайд 9
y= а х2, y=ах2+n, y= а(х-m)2 функциялардың графигі а>1 болғанда y= х2 функциясының графигінен ордината осі бойымен
Текст слайда:

y= а х2, y=ах2+n, y= а(х-m)2 функциялардың графигі
а>1 болғанда
y= х2 функциясының графигінен ордината осі бойымен а есе созу
0<а<1 болғанда абсцисса осіне қарай 1/а есе сығу арқылы шығады
0 1 x


y=x2

y=2x2


0 1 x


y=x2

y=0,5x2

Y


1

Y


1


2. а коэффициентінің мәні:


Слайд 10
4. y= ax2+n функциясының графигін қалай салуға болады ?
Текст слайда:

4. y= ax2+n функциясының графигін

қалай салуға болады ?


Слайд 11
y= ax2+n функциясының графигі y=ax2 функциясының графигінордината осі бойымен n>0 болғанда, жоғары немесеn
Текст слайда:

y= ax2+n функциясының графигі
y=ax2 функциясының графигін
ордината осі бойымен
n>0 болғанда, жоғары немесе
n<0 болғанда төмен
|n| бірлікке
жылжыту арқылы алынған парабола.


0 1 x


y= x2 +2

y=x2


0 1 x


y= x2 ­2

y=x2

Y

2
1

Y

1


-2


Слайд 12
5. y= a(x-m)2 функциясының графигін  қалай салуға болады?
Текст слайда:

5. y= a(x-m)2 функциясының
графигін

қалай салуға болады?


Слайд 13
y= a(x-m)2 функциясының графигі y=ax2 функциясының графигін абсцисса осі бойымен m>0 болғанда, оңға қарай немесе m
Текст слайда:

y= a(x-m)2 функциясының графигі
y=ax2 функциясының графигін
абсцисса осі бойымен
m>0 болғанда,
оңға қарай немесе m<0 болғанда, солға қарай |m| бірлікке
жылжыту арқылы алынған парабола.


-2 0 1 x


y=x2

y=(x+2)2


0 1 2 x


y=x2

y=(x-2)2

Y


1

Y


1

y=(x+2)2=(x- (-2))2

-2 0 1 x


Слайд 14
6. y= a(x-m)2+n функциясының графигін қалай салуға болады ?
Текст слайда:

6. y= a(x-m)2+n

функциясының графигін

қалай салуға болады ?


Слайд 15
1. y=ax2 функциясының графигінабсцисса осі бойымен m>0 болғанда, оңға қарай немесе m0 болғанда, жоғары немесеn
Текст слайда:

1. y=ax2 функциясының графигін
абсцисса осі бойымен
m>0 болғанда,
оңға қарай немесе m<0 болғанда, солға қарай |m| бірлікке жылжытамыз.


2. Шыққан графикті
ордината осі бойымен
n>0 болғанда, жоғары немесе
n<0 болғанда төмен
|n| бірлікке
жылжытамыз.

y= a(x-m)2+n функциясының
графигін салу үшін:

Төбесі: М (m; n)


Слайд 16
Ауызша есептер шығару
Текст слайда:

Ауызша есептер шығару


Слайд 17
Сәйкестікті табыңдар
Текст слайда:

Сәйкестікті табыңдар


Слайд 18
Квадраттық функция келесі формуламен берілген. Парабола төбесін анықтаңдар.y = x2 -6y = (x-5)2 y =
Текст слайда:

Квадраттық функция келесі формуламен берілген. Парабола төбесін анықтаңдар.
y = x2 -6
y = (x-5)2
y = (x-7)2 +4
y = (x+3)2 -1

(0;-6)

(5;0)

(7;4)

(-3;-1)


Слайд 19
y= 0,5(x-1)2+4 функциясының графигін y=0,5x2 функциясының графигіненқалай алуға болады?Aбсцисса осі бойымен 1бірлікке оңға жылжытамыз, өйткені m=1. Нәтижесінде
Текст слайда:

y= 0,5(x-1)2+4 функциясының графигін
y=0,5x2 функциясының графигінен
қалай алуға болады?

Aбсцисса осі бойымен 1бірлікке оңға жылжытамыз, өйткені m=1. Нәтижесінде 0,5(х-1)2 функциясының графигін аламыз.

Шыққан графикті ордината осі бойымен
4 бірлікке жоғары жылжытамыз,өйткені n=4
Шыққан парабола y= 0,5(x-1)2+4 функциясының графигі болады.


Слайд 20
тапсырманы тексеру Шығармашылық
Текст слайда:


тапсырманы тексеру

Шығармашылық


Слайд 21
y= ‌ x2 – 2 ‌ функциясының    графигін
Текст слайда:

y= ‌ x2 – 2 ‌
функциясының
графигін
салу


Слайд 22
y= ‌ x2 – 2 ‌y= ‌ x2 – 2 ‌
Текст слайда:

y= ‌ x2 – 2 ‌

y= ‌ x2 – 2 ‌


Слайд 23
y=|-(x-3)2+1|    функциясының
Текст слайда:

y=|-(x-3)2+1|

функциясының графигін салу


Слайд 24
y=|-(x-3)2+1|
Текст слайда:

y=|-(x-3)2+1|


Слайд 25
Практикалық жұмысy=x2 үлгісінің көмегімен :а) y=-x2-2  ә) y=-(х+1)2 – 3 б) y=|-х2 +3| графиктерін салыңдар?2.
Текст слайда:

Практикалық жұмыс

y=x2 үлгісінің көмегімен :
а) y=-x2-2 ә) y=-(х+1)2 – 3
б) y=|-х2 +3| графиктерін салыңдар?

2. Салуды орындамай-ақ, функцияның графигінің х осімен және у осіменен қиылысу нүктелерінің координаталарын табыңдар:
а) y=х2+2х ә) y=х2 +2х-8


Слайд 26
Т е с тБерілген көпмүшелердің қайсысы квадрат үшмүше болады?А) 2х+3 В) х3 – х -7 С)
Текст слайда:

Т е с т


Берілген көпмүшелердің қайсысы квадрат үшмүше болады?
А) 2х+3 В) х3 – х -7 С) х2-19х Д) 3х2 -9х -1
2. х2 -9х+8 квадрат үшмүшесін көбейткіштерге жіктеңдер:
А)(х-1)(х-8) В) (х+1)(х –9) С) (х+1)(х+8) Д)жіктеуге болмайды.
3.Суретте y=x2-4 функцияның графигі қандай түске боялған? А) қызыл В) көк С) жасыл Д) басқа
4. y=(x+5)2 функцияның графигін y=x2 функцияның графигінен қалай алуға болады?
А) Ох осі бойымен 5 бірлік оңға В) Ох осі бойымен
5 бірлік солға С) Оу осі бойымен 5 бірлік төмен
Д) Оу осі бойымен 5 бірлік жоғары жылжыту арқылы алуға болады.
5. y=3x2+4х-7 параболаның х осімен қиылысу нүктелерінін абсциссаларын анықта:
А)1;-7/3 В) 1;7/3 С) 2;4 Д)8;1Слайд 27
Дұрыс жауаптар:1.Д  2.А  3.А  4.В
Текст слайда:

Дұрыс жауаптар:

1.Д
2.А
3.А
4.В
5.А


Слайд 28
Үйге деңгейлік тапсырма:№ 253№257№262
Текст слайда:

Үйге деңгейлік тапсырма:

№ 253
№257
№262


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика