Разделы презентаций


Презентация на тему Лекція 10. Ризики інвестиційних проектів і методи їх зниження

Содержание

План:Маржинальний аналіз ризикуМетод сценаріїв розвиткуМетод «дерева рішень»Метод Монте-Карло

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекція 10. Ризики інвестиційних проектів і методи їх зниження

Лекція 10.  Ризики інвестиційних проектів і методи  їх зниження

Слайд 2План:
Маржинальний аналіз ризику
Метод сценаріїв розвитку
Метод «дерева рішень»
Метод Монте-Карло

План:Маржинальний аналіз ризикуМетод сценаріїв розвиткуМетод «дерева рішень»Метод Монте-Карло

Слайд 31. Маржинальний аналіз ризику

1. Маржинальний аналіз ризику

Слайд 4Для обґрунтування управлінських рішень важливі можливості забезпечує маржинальний аналіз, методика

якого базується на вивченні співвідношення між трьома групами найважливіших економічних

показників: витрати — обсяг виробництва (реалізації) продукції — прибуток, — і на прогнозуванні критичної та оптимальної величини кожного із цих показників при заданому значенні інших.

Для обґрунтування управлінських рішень важливі можливості забезпечує маржинальний аналіз, методика якого базується на вивченні співвідношення між трьома

Слайд 5 Проведення маржинального аналізу потребує дотримання таких умов:
поділу витрат щодо динаміки

обсягу виробництва продукції на змінні і постійні;
збільшення (зменшення) змінних витрат

пропорційно обсягу виробництва (реалізації) продукції;
незмінності постійних витрат у межах релевантного (значимого) обсягу виробництва (реалізації) продукції, тобто в діапазоні ділової активності підприємства, встановленого відповідно до виробничої потужності підприємства і попиту на продукцію;
тотожності виробництва і реалізації продукції в межах розглянутого періоду часу, тобто запаси готової продукції не можуть істотно змінюватися;
як критерій для аналізу приймається операційний прибуток до виплати податків, а не чистий прибуток.

Проведення маржинального аналізу потребує дотримання таких умов:поділу витрат щодо динаміки обсягу виробництва продукції на змінні і постійні;збільшення

Слайд 6 В рамках аналізу беззбиткової витрати поділяють на два види:
змінні витрати

(Variable Costs, VC) — це такі витрати, які змінюються (в

цілому) приблизно прямо пропорційно збільшенню або зменшенню обсягу виробництва;
постійні витрати (Fixed Costs, FC) — це такі витрати, які не змінюються, коли міняється рівень виробництва за якийсь певний період часу (наприклад, рік).

В рамках аналізу беззбиткової витрати поділяють на два види:змінні витрати (Variable Costs, VC) — це такі витрати,

Слайд 7 Здійснити розподіл витрат на постійні та змінні можна за допомогою

одного з таких методів:
методу верхньої та нижньої межі (High-Low Method)
графічного

методу (Scattergraph Method)
методу найменших квадратів (Least Squares Method).

Здійснити розподіл витрат на постійні та змінні можна за допомогою одного з таких методів:методу верхньої та нижньої

Слайд 8 Згідно методу верхньої та нижньої межі зі всіх наявних пар

даних про обсяг реалізації та відповідний обсяг загальних витрат обираються

для подальших обчислень дві:
– верхня межа — відповідає найбільшому значенню обсягу реалізації;
– нижня межа — відповідає найменшому обсягу реалізації.

Згідно методу верхньої та нижньої межі зі всіх наявних пар даних про обсяг реалізації та відповідний обсяг

Слайд 9При застосуванні графічного методу на основі фактичних даних будується пряма,

яка апроксимуючи фактичні дані, дає уявлення про залежність сумарних витрат

від обсягу реалізації. Точка перетину цієї прямої з вертикальною віссю (віссю ординат) є оцінкою постійних витрат.

При застосуванні графічного методу на основі фактичних даних будується пряма, яка апроксимуючи фактичні дані, дає уявлення про

Слайд 10Метод найменших квадратів передбачає регресійний аналіз прогнозних даних за проектом.

Метод найменших квадратів передбачає регресійний аналіз прогнозних даних за проектом.

Слайд 11Одним з основних показників маржинального аналізу є маржинальний дохід (Marginal

Revenue, MR), який ще в літературі називають валовою маржею, вкладом

на покриття. Він показує частину чистого доходу від реалізації, яка припадає на покриття постійних витрат та формування прибутку.
Одним з основних показників маржинального аналізу є маржинальний дохід (Marginal Revenue, MR), який ще в літературі називають

Слайд 122. Метод сценаріїв розвитку

2. Метод сценаріїв розвитку

Слайд 13Аналіз сценаріїв розвитку проекту є розвитком методики варіації параметрів проекту.

Він дає змогу оцінити ризики проекту шляхом встановлення впливу на

проект одночасної варіації декількох факторів через ймовірність кожного сценарію.

Аналіз сценаріїв розвитку проекту є розвитком методики варіації параметрів проекту. Він дає змогу оцінити ризики проекту шляхом

Слайд 14Для проведення сценарного аналізу аналітик має одержати інформацію про кількісні

характеристики небажаної, незадовільної множини станів (низький рівень продажів, низькі ціни

збуту) та бажаної множини станів.
Для проведення сценарного аналізу аналітик має одержати інформацію про кількісні характеристики небажаної, незадовільної множини станів (низький рівень

Слайд 15Для кожного проекту досліджують три його можливих варіанти розвитку: песимістичний,

найбільш вірогідний (або нормальний) та оптимістичний.

Для кожного проекту досліджують три його можливих варіанти розвитку: песимістичний, найбільш вірогідний (або нормальний) та оптимістичний.

Слайд 16На основі показників окремих сценаріїв за формулою очікуваного значення доходності

визначається узагальнюючий показник ефективності проекту з врахуванням факторів невизначеності —

показник очікуваного інтегрального ефекту. Позитивне значення даного показника свідчить про прийнятність проекту для реалізації.

На основі показників окремих сценаріїв за формулою очікуваного значення доходності визначається узагальнюючий показник ефективності проекту з врахуванням

Слайд 17Сценарний аналіз є досить досконалим інструментом для оцінки власного ризику

інвестиційного проекту, але й цей метод не позбавлений недоліків. Його

обмеженість полягає в тому, що розглядається лише кілька дискретних варіантів можливого розвитку інвестиційного проекту.

Сценарний аналіз є досить досконалим інструментом для оцінки власного ризику інвестиційного проекту, але й цей метод не

Слайд 183. Метод «дерева рішень»  

3. Метод «дерева рішень»  

Слайд 19Для оцінки в умовах ризику проектів, які мають багато можливих

варіантів розвитку може застосовуватися метод «дерева рішень», який дозволяє отримати

комплексну оцінку їх ефективності.
Для оцінки в умовах ризику проектів, які мають багато можливих варіантів розвитку може застосовуватися метод «дерева рішень»,

Слайд 20Методика його застосування передбачає:
визначення складу та послідовності фаз життєвого циклу

інвестиційного проекту;
визначення основних подій, які можуть вплинути на хід розвитку

проекту, та часу їх можливого виникнення;
формування переліку всіх можливих інвестиційних рішень за кожною подією, які можуть бути прийняті в процесі реалізації проекту;
оцінку ймовірності виникнення кожної події та прийняття кожного з можливих інвестиційних рішень;
оцінку вартості реалізації кожного з можливих інвестиційних рішень та обсягів очікуваних грошових потоків в наслідок реалізації кожного з них.

Методика його застосування передбачає:визначення складу та послідовності фаз життєвого циклу інвестиційного проекту;визначення основних подій, які можуть вплинути

Слайд 21«Дерево рішень» являє собою графічну модель розвитку інвестиційного проекту, в

якій події, що впливають на інвестиційний проект, відповідають вузловим точкам,

а можливі інвестиційні рішення для цих подій — «гілкам» -стрілкам. Кожен сценарій розвитку інвестиційного проекту відображається на «дереві рішень» як сукупність рішень в хронологічній послідовності виникнення подій.

«Дерево рішень» являє собою графічну модель розвитку інвестиційного проекту, в якій події, що впливають на інвестиційний проект,

Слайд 224. Метод Монте-Карло

4. Метод Монте-Карло

Слайд 23Метод імітаційного моделювання Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation) являє собою синтез методів

аналізу чутливості та аналізу сценаріїв на базі теорії ймовірності (це

складна методика, що має тільки комп’ютерну реалізацію)
Метод імітаційного моделювання Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation) являє собою синтез методів аналізу чутливості та аналізу сценаріїв на базі

Слайд 24При застосуванні методу Монте-Карло необхідно:
визначити основні змінні інвестиційного проекту;
визначити всі

можливі значення відібраних основних змінних;
визначити ймовірність виникнення кожного значення;
побудувати модель,

яка характеризує взаємозв’язок між основними змінними параметрами проекту, похибками в їх оцінках та показником ефективності.
При застосуванні методу Монте-Карло необхідно:визначити основні змінні інвестиційного проекту;визначити всі можливі значення відібраних основних змінних;визначити ймовірність виникнення

Слайд 25Комп’ютер довільно вибирає значення для кожної із всіх основних змінних,

базуючись на теорії ймовірності їх виникнення, і здійснює обчислення множини

можливих значень NPV проекту. Після великої кількості таких ітерацій (циклів розрахунків) визначається найбільш ймовірне значення NPV та розподіл всіх її можливих значень зі вказівкою ймовірності їх настання. Це дозволяє оцінити ризик, зумовлений реалізацією даного інвестиційного проекту за допомогою статистичного апарату оцінки варіації.

Комп’ютер довільно вибирає значення для кожної із всіх основних змінних, базуючись на теорії ймовірності їх виникнення, і

Слайд 26Аналіз ризику інвестиційних проектів методом Монте-Карло передбачає вивчення графіків профілю

ризику, який демонструє ймовірність кожного з можливих варіантів розвитку подій.

Аналіз ризику інвестиційних проектів методом Монте-Карло передбачає вивчення графіків профілю ризику, який демонструє ймовірність кожного з можливих

Слайд 27З метою оцінки інвестиційної привабливості альтернативних інвестиційних проектів з врахуванням

ризику, як правило, використовується кумулятивний профіль ризику, на якому ризик

інвестиційного проекту описується розміщенням та нахилом відповідної кривої.
З метою оцінки інвестиційної привабливості альтернативних інвестиційних проектів з врахуванням ризику, як правило, використовується кумулятивний профіль ризику,

Слайд 28Самостійна робота 8
Методика аналізу чутливості
Бухгалтерська, готівкова та фінансова точка беззбитковості

Самостійна робота 8Методика аналізу чутливостіБухгалтерська, готівкова та фінансова точка беззбитковості

Слайд 29Дякую за увагу!!!

Дякую за увагу!!!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика