Разделы презентаций


Мушэтэ саг презентация, доклад

Мушэтэ саг Ёhо заншалаар наадан

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Мухар-Шэбэрэй аймагай
Хусоотын дугда hургуулиин
Буряад хэлэ ба литературын багша
Маншеева Баирма Григорьевна
Ёhо

заншалаар классhаа гадуур наада дурадхана.

Мухар-Шэбэрэй аймагайХусоотын дугда hургуулиинБуряад хэлэ ба литературын багшаМаншеева Баирма ГригорьевнаЁhо заншалаар классhаа гадуур наада дурадхана.

Слайд 2
Мушэтэ саг
Ёhо заншалаар наадан

Мушэтэ саг Ёhо заншалаар наадан

Слайд 3

Тусэб.
Эмхидхэлэй уе.
«Тургэн харюу».
«Узэгуудэй аадар»
«Таагыт маниие»
«Ухаанай мушхэлгэ»
«Угын дархашан»

Тусэб.Эмхидхэлэй уе.«Тургэн харюу».«Узэгуудэй аадар»«Таагыт маниие»«Ухаанай мушхэлгэ»«Угын дархашан»

Слайд 4«Тургэн харюу»
Команда бухэндэ 10 асуудал угтэнэ. Тэдэн 5 минута соо

харюунуудые бэлдэхэ;
Зуб харюй олоор угэhэн команда, туруу hуурида гарана.
Ухаан бодолой

наадан

«Мушэтэ саг»

«Тургэн харюу»Команда бухэндэ 10 асуудал угтэнэ. Тэдэн 5 минута соо харюунуудые бэлдэхэ;Зуб харюй олоор угэhэн команда, туруу

Слайд 5Асуудалнууд:
1.Буряад арад зон ямар угсаатан бэ?
2. Хори буряадууд хэдэн уг

боложо хубаардаг бэ
3. Нооhоор хэгдэдэг монгол угсаатанай байра?
4. Монголшуудай ехэ

хаан хэн бэ?
5.Сагаалганай урда тээ, галаар бэеэ арюудхаhан ёhо юун гэжэ нэрэтэйб?
6. Сагаалган хэдэн удэр тэмдэглэдэг бэ?
7. Унгэржэ байhан жэлэй эзэн хэн бэ?
8. 12 жэлые hубарюулан бэшэгты?
9. Буряад арадай эгээл мэдээжэ хатар?
10. Ямар шубуунhаа хори буряадууд бии болоhон бэ?Асуудалнууд:1.Буряад арад зон ямар угсаатан бэ?2. Хори буряадууд хэдэн уг боложо хубаардаг бэ3. Нооhоор хэгдэдэг монгол угсаатанай

Слайд 6
«Узэгуудэй аадар»
А Б О Д У

Г Э Р У

С И М Х Н Л

Эдэ узэгууд соо буряад арадай эрын гурбан нааданай нэгэн хоргодоод байна. Танай зорилго энэ узэгууд сооhоо бэдэржэ олохо.

«Узэгуудэй аадар»А Б О Д У Г Э  Р

Слайд 7
«Таагыт маниие»»»
Галда дурэдэггуй, уhанда шэнгэдэггуй?
Бухы талмайе сагаан хунжэлоор хушаба?
Хул гар

угы аад, зураг зурадаг?


«Таагыт маниие»»»Галда дурэдэггуй, уhанда шэнгэдэггуй?Бухы талмайе сагаан хунжэлоор хушаба?Хул гар угы аад, зураг зурадаг?

Слайд 8Даабари 1

1. Хонин

2.Тугал 3 Ботогон 4 Морин
5.Ямаан

6. Хурьган 7. Унеэн
Тэмээн 9. Эшэгэн 10. Унаган.
Даабари 2
Зоохэй 2. Тоолэй 3 Саламат 4 Бууза
5. Айраг 6. Хошхоног 7 Брынзэ
8. Хярмаса 9. Урмэ 10. Боорса
«Ухаанай мушхэлгэ»

Даабари 1 1. Хонин    2.Тугал 3 Ботогон 4 Морин5.Ямаан

Слайд 9 «Гуламтануудай» Нэгэ минутын хугасаа соо энэ угэhоо угэнуудые бии болгохо. Угэнуудтнай

ганса юрын юумэнэй нэрэ байха ёhотой.     
«Угын дархашан»«Гуламтануудай»  Нэгэ минутын хугасаа соо энэ угэhоо угэнуудые бии болгохо. Угэнуудтнай ганса юрын

Слайд 10Ёhо заншалаа мэдэхэ ёhотой Буряадби!  

Ёhо заншалаа мэдэхэ ёhотой Буряадби!  

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика