Разделы презентаций


Презентация на тему Kvant mexanikası 1

Презентация на тему Kvant mexanikası 1 из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 12 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Bakı Dövlət Universiteti

Fizika fakültəsi

Nəzəri fizika kafedrası

Azərbaycan Respublikası

Müəllim:
f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Kvant mexanikası


Слайд 2
Текст слайда:

Kvant mexanikası
Mövzu: Koordinat və impuls operatorları, məxsusi funksiyaları

Mirnamik Bəşirov
f.r.e.n., dosent

mbashirov01@mail.ru
Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası
Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası «Kosmik plazma və heliogeofiziki problemlər» şöbəsi

Bakı Dövlət Universiteti Nəzəri fizika kefadrası


Слайд 3
Текст слайда:


BDU_Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası .......2020

Koordinat və impuls operatorları, məxsusi funksiyaları

KVANT MEXANİKASI

Müəllim: dos.Mirnamik Bəşirov


Слайд 4
Текст слайда:


BDU_Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası .......2020

Müəllim: dos.Mirnamik Bəşirov

Halı (x,t) funksiyası ilə təsvir edilən sistemin (mikroobyektin, zərrəciyin), x koordinatının bu və ya başqa qiyməti alma ehtimal sıxlığı w(x)=*(x)(x) olduğundan, onun statistik orta qiyməti

Bərabərliklərin müqayisəsindən


Слайд 5
Текст слайда:


BDU_Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası .......2020

Müəllim: dos.Mirnamik Bəşirov

Koordinat operatorları X, Y, Z özləri və biri- biri ilə komutasiya edir.
Koordinat operatorunun məxsusi funksiyalarını və məxsusi qiymətlərini təyin edək. Operatorun məxsusi qiymətinin tərifindən


Слайд 6
Текст слайда:


BDU_Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası .......2020

Müəllim: dos.Mirnamik Bəşirov

Klassik mexanikada olduğu kimi, kvant mexanikasında da sistemin koordinatları kəsilmədən dəyişir, yəni spektri kəsilməz olur.


Слайд 7
Текст слайда:


BDU_Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası .......2020

Müəllim: dos.Mirnamik Bəşirov

İmpuls operatoru, onun məxsusi qiymətləri və məxsusi funksiyaları

Koordinat təsvirində impuls operatorunun ifadəsini tapmaq üçün kvant mexaniki sistemin simmetriya xassələrindən  impuls operatorunun Hamilton operatorunun koordinatların çevrilməsinə görə invariant qalması xassəsindən istifadə edəcəyik.
Xarici qüvvələrin təsiri müşahidə olunmayan fəza bircins və izotropdur. Yəni bu fəzada bütün nöqtələr eyni hüquqlu, bütün istiqamətlər isə ekvivalentdir, heç biri üstünlüyə malik deyildir.
Fəzanın bircins olması xassəsinə görə: Qapalı sistemi bircins fəzada özünə paralel köçürdükdə onun xassələri dəyişmir. Kvant mexanikasında sistemin xassələri onun Hamilton operatoru ilə təyin olunduğundan, sistemi istənilən məsafəyə paralel köçürdükdə onun Hamilton operatoru dəyişməmədir. Yəni paralel köçürmə çevrilməsinə görə invariant qalmalıdır. İstənilən sonlu məsafəyə paralel köçürmə sonsuz kiçik paralel köçürmələrdən təşkil olunduğundan, Hamilton operatorun invariantlığı sonlu paralel köçürmə üçün də doğru qalacaqdır.

Tutaq ki, kvant mexaniki sistem bir zərrəcikdən ibarətdir. Belə ki, alınan nəticələr sərbəst zərrəciklər sistemi üçün də asanlıqla ümumiləşdirilə bilər.


Слайд 8
Текст слайда:


BDU_Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası .......2020

Müəllim: dos.Mirnamik Bəşirov


Слайд 9
Текст слайда:


BDU_Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası .......2020

Müəllim: dos.Mirnamik Bəşirov

Sistemin Hamilton operatoru paralel köçürməyə görə invariant qalır

operatoru Hamilton operatoru ilə kommutasiya edir.

Hər hansı operator aşkar şəkildə zamandan asılı deyilsə və Hamilton operatoru ilə kommutasiya edirsə, ona uyğun fiziki kəmiyyət saxlanır, hərəkət inteqralı olur. Mexanikadan məlumdur ki, fəzanın bircinsliyi impulsun saxlanmasına gətirir. Onda C sabiti daxil edib təsir qradiyentinin impuls olduğunu nəzərə alsaq:

İmpuls operatorlarinin proyeksiyalari operatorları kommutasiya etdiyindən onlar ümumi məxsusi funksiyaya malik olmalıdır


Слайд 10
Текст слайда:


BDU_Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası .......2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

Kəsilməz spektrin məxsusi funksiyaları üçün normalanma şərtinə əsasən

Delta funksiyanın xassəsinə görə

İmpulis operatorunun məxsusi funksiyası


Слайд 11
Текст слайда:


BDU_Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası .......2020

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov

İmpuls və koordinat operatorlarının komutasiyası


Слайд 12
Текст слайда:


BDU_Nəzəri fizika kafedrası
Kvant mexanikası .......2020

İmplus və koordinat operatorları

KVANT MEXANİKASI

Müəllim: f.r.e.n., dos.Mirnamik Bəşirov


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика