Разделы презентаций


Презентация на тему Портфолио учителя казахского языка

Содержание

Білім – бақыттың кілті, мұғалім – білім дариясының шамшырағы. Ұстаз мамандығын кездейсоқ таңдауға болмайды. Әсіресе, тіл мен әдебиет мұғалімі болу сезімталдықты, балаға деген өлшеусіз сүйіспеншілікті, бала жанын танитын қырағылықты талап

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Аленова Рыскайша Каблашимовна Год рождения: 27.07.1964г. Образование: высшее, Казахстанско

– Американский свободный университет 2002-2005г Квалификация: учитель казахского языка и литературы Специальность:

учитель казахского языка и литературы Стаж педагогической работы: 23 г Категория: І
Аленова Рыскайша Каблашимовна Год рождения: 27.07.1964г.  Образование: высшее, Казахстанско

Слайд 2Білім – бақыттың кілті, мұғалім – білім дариясының шамшырағы.
Ұстаз

мамандығын кездейсоқ таңдауға болмайды. Әсіресе, тіл мен әдебиет мұғалімі болу

сезімталдықты, балаға деген өлшеусіз сүйіспеншілікті, бала жанын танитын қырағылықты талап етеді. Ұстаздыққа келуіме мұғалімдік қызметке саналы ғұмырын арнаған нағашы атам мен ағамның, апайымның ықпалы болғанын мен мақтанышпен айта аламын. Мектеп қабырғасында жүргенде-ақ осы мамандықты қаладым. Оқушы болдым, студент болдым, талай тамаша ұстаздардан білім мен тәрбие алдым. Шіркін, кездер – ай, ерке кездер – ай! Сол уақыт сағымдай қол бұлғап, балалықтың алыс көктемінде естелік боп қала берді. Бүгінде ұстаздарымды көргенде, олардың алдында мәңгілік оқушы екенімді сеземін, сеземін де қуанамын, қуанамын да, сол бір сәттердің қайталанбайтынына өкінемін.
Есіме бір ғұламаның “Сен бұл өмірге белгілі мақсатты орындау үшін келдің, егер сен оны орындамасаң, ештеңе де істемегенің” деген сөздері түсіп отыр. Менің өмірдегі мақсатым - дана Абайдың, кемеңгер Мұхтардың тілін үйрету. Болашақта ұстаздықтың сырына терең үңіліп, ұстаздық шеберліктің көкжиегін кеңейтуге ат салысамын.
Әдебиет пен тіл – ардың ісі, мені туған тілімнің, салт-сананың, жас ұрпақ, ұлттық рух тағдыры алаңдатады. Ұстаздық тірлігім - өмірім, бақытым, қуанышым. Тіршілік тірегі – адам. Жер бетінде нағыз адамдар өмір сүрсе, тіршілік керуені мәңгілікке жалғасады. Барлық ұстаздарды нағыз адам тәрбиелеуге үлес қосуға шақырғым келеді.
Білім – бақыттың кілті, мұғалім – білім дариясының шамшырағы. Ұстаз мамандығын кездейсоқ таңдауға болмайды. Әсіресе, тіл

Слайд 3 Мой девиз в жизни

:
РАБОТАТЬ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК…

Мой девиз в жизни :РАБОТАТЬ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК…

Слайд 4РАБОТАТЬ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК…
Лаборатория учителя – урок. Каждый урок –

творчество.Там мы шлифуем свое мастерство. Для учительского труда нельзя без

внутреннего подъема, без глубокого интереса к своему делу. Вдохновение приходит к тем, кто не жалея сил стремится к цели.
Мне вспоминаются слова А.П. Чехова:
«Нужно знаете, работать, не покладая рук.
Всю жизнь.»
Я думаю, что эти слова должны стать девизом каждого учителя.


РАБОТАТЬ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК…Лаборатория учителя – урок. Каждый урок – творчество.Там мы шлифуем свое мастерство. Для учительского

Слайд 5

УРОК – МОЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.

УРОК – МОЁ
САМОВЫРАЖЕНИЕ!

УРОК –

Слайд 6МОИ ШАГИ К КАРЬЕРЕ
“Раннее выявление семейного неблагополучия и взаимодействия с

семьей” НЦПК “Өрлеу” 2013г

Сертификат “PIRLS,PISA халықаралық зерттеулерге сәйкес мәтінді

түсіну мен оқу бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мен бағалау” “Өрлеу” БАҰО 2014ж.

Сертификат “Повышение профессионального мастерства педагогов и психологов”. Астана 2015г.

Самообразовательная деятельность по технологии «Портфолио»
Участие в педагогических конкурсах, семинарах
Руководитель МО казахского языка и литературы


МОИ ШАГИ К КАРЬЕРЕ“Раннее выявление семейного неблагополучия и взаимодействия с семьей” НЦПК “Өрлеу” 2013гСертификат “PIRLS,PISA халықаралық

Слайд 7
Сертификат «Мемлекеттік тілді меңгерудің инновацияляқ технологиялар жүиесін құру” Астана 2012
Сертификат

“Раннее выявление семейного неблагополучия и взаимодействия с семьей” 2013г Филиал

АО “НЦПК “Өрлеу” институт повышения квалификации
Сертификат “PIRLS, PISA халықаралық зерттеулерге сәйкес мәнінді түсіну мен оқу бойынша оқкшылардың функциональдық сауаттылығын дамыту мен бағалау”
2014ж “Өрлеу” БАҰО.
Сертификат Центр “Педагогики и психологии” с целью содействия поиску педагогических идей по обновлению и совершенствованию повышения качества образовагия. Повышение профессионального мастерства педагогов и психологов. Астана 2015гСертификат «Мемлекеттік тілді меңгерудің инновацияляқ технологиялар жүиесін құру” Астана 2012Сертификат “Раннее выявление семейного неблагополучия и взаимодействия с

Слайд 9
Алғыс хат “Лучшему руководителю методобъединения” . Администрация школы 2012г
Алғыс хат

“За достижения хорошей результативности в работе с успешными учащимися” Администрация

школы 2013г
Благодарственное письмо “За подготовку призеров интеллектуального конкурса “Айналайн” и в организации классного коллектива
Алғыс хат “За подготовку призера предметной олимпиады” Администрация школы 2015г
Алғыс хат “Лучшему руководителю методобъединения” . Администрация школы 2012гАлғыс хат “За достижения хорошей результативности в работе с

Слайд 11Размышляя о современном уроке я определила для себя некоторые ведущие

идеи:
-Необходимо изменить роль ученика на уроке: из пассивного слушателя сделать

его активным участником процесса обучения.
В связи с этим возникает проблема увеличения интенсивности урока, его насыщенности. Одним из способов решения этой задачи могут стать современные информационные технологии. Чтобы решить данную проблему, я заинтересовалась технологии ИКТ.
Размышляя о современном уроке я определила для себя некоторые ведущие идеи:-Необходимо изменить роль ученика на уроке: из

Слайд 12
Гипотеза:
Предполагаю, что применение современных информационных технологии на

уроках делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для учащихся, формирует эмоционально

положительное отношение к предмету.
Цель:
Внедрение в УВП технологии ИКТ.
Задачи: 1. Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях технологии ИКТ
2.Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного общества: подготовка обучаемых средствами информационных технологий к самостоятельной познавательной деятельности
3.Мотивация учебно-воспитательного процесса:
-повышение качества и эффективности процесса обучения за счет реализации – возможностей информационных технологий.

Гипотеза: Предполагаю, что применение современных информационных технологии на уроках делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для

Слайд 13Актуальность исследования
Век компьютерных технологий набирает обороты и уже,

пожалуй, нет ни одной области человеческой деятельности, где они не

нашли бы свое применение.
Педагогические технологии не остались в стороне от всеобщего процесса компьютеризации.
Поэтому, я считаю что использование ИКТ в учебный процесс является актуальной проблемой современного школьного образования.
Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь учителю представилась возможность сделать урок более ярким и увлекательным.
Актуальность исследования Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни одной области человеческой деятельности,

Слайд 14Этапы исследования:
I этап (2012-2013гг.)
Выбор темы, определение целей

и задач, гипотезы, проведение диагностических исследований среди учащихся для выявления

уровня развития интеллектуальных, коммуникативных, творческих умений; обобщение и анализ результатов диагностики; теоретическое обоснование и определение аспектов исследования; изучение педагогического опыта и научной литературы по теме.
II этап (2013-2014гг.)
Внедрение в УВП технологии ИКТ с целью выявления повышение качества и эффективности процесса обучения: корректировка и развитие творческого мышления учащихся.я
III этап (2014-2015гг.)
Обобщение и анализ результатов работы, подведение итогов, формулировка выводов.
Этапы исследования:I этап (2012-2013гг.)  Выбор темы, определение целей и задач, гипотезы, проведение диагностических исследований среди

Слайд 15Первый этап работы Цель: Теоретическое обоснование и определение аспектов исследования; изучение

педагогического опыта и научной литературы по теме, выявление уровня развития

интеллектуальных, коммуникативных, творческих умений учащихся (исходный).
Первый этап работы Цель: Теоретическое обоснование и определение аспектов исследования; изучение педагогического опыта и научной литературы по

Слайд 16Оқушылардың біліктілік дағдыларының диагностикасы
Диагностика интеллектуальных умений

Оқушылардың біліктілік дағдыларының диагностикасыДиагностика интеллектуальных умений

Слайд 17Выводы
На первом этапе работы по поисковой

теме мною были проведены исследования уровня развития интеллектуальных, коммуникативных, творческих

умений учащихся. Тестирования были проведены в начале и конце учебного года и позволили выявить динамику развития интеллектуальных умений ребенка и качество знаний и умений по следующим содержаниям:
умения анализировать, сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать, абстрагировать.
Результаты диагностики показывают, что на начальном этапе исследования (начало 2012-2013 учебного года) учащихся с очень минимальным уровнем развития интеллектуальных умений было от 1 до 4, на критическом уровне – от 1 до 3, допустимом – от 4 до 6 и высоким – 2 ученик.
Запланированная на 2012-2013 учебный год работа, направленная на развитие интеллектуальных умений посредством дифференцированного подхода в обучении на уроках казахского языка, принесла некоторые положительные результаты: количество учащихся с минимальным уровнем развития уменьшилось до 0, на критическом уровне стало – от 3 до 6, допустимом уровне – от 6 до 9, высоком – от 2 до 3. Большинство учащихся класса осознали свои индивидуальные способности и мотивы в учебной деятельности, что позволило им лучше понимать, оценивать учебные задачи, стоящие перед ними, определять цель работы и пути её достижения.
Стали систематически выполнять домашнее задание соответствующего уровня сложности, но не все проявляли должную самостоятельность. На уроках с использованием технологии ИКТ стали активно работать при выполнении творческих заданий, стали проявлять интерес к предмету.
Выводы  На первом этапе работы по поисковой теме мною были проведены исследования уровня развития

Слайд 18Второй этап работы

Второй этап работы

Слайд 19


Мониторинг некоторых параметров использования ИКТ в учебной и внеучебной деятельности
Наличие

компьютера дома:
Важными причинами для использования мною информационных компьютерных технологий в

обучении стали следующие результаты диагностики :
Мониторинг некоторых параметров использования ИКТ в учебной и внеучебной деятельностиНаличие компьютера дома:Важными причинами для использования мною информационных

Слайд 20Опрос обучающихся ( ответы на вопросы)
Нравятся ли уроки с применением ИКТ?
Хотелось

ли тебе самому научиться создавать презентации?
Нравится ли работать на уроке

с тренажёрами?
Легче ли запоминается материал, когда ты его воспринимаешь с использованием ИКТ?
Уютно ли ты себя чувствуешь на уроке с ИКТ в классе?
Опрос обучающихся ( ответы на вопросы)Нравятся ли уроки с применением ИКТ?Хотелось ли тебе самому научиться создавать презентации?Нравится ли

Слайд 21 РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ К КОНЦУ ВТОРОГО ЭТАПА РАБОТЫ. Изменение мотивации

учащихся

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ К КОНЦУ ВТОРОГО ЭТАПА РАБОТЫ. Изменение мотивации учащихся

Слайд 22Нужны ли уроки с применением ИКТ?
Вследствие этого были поставлены следующие

задачи:
создать и организовать условия образовательной среды класса посредством ресурсов ИКТ;
развивать

компетентности учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира (социальная, коммуникационная, технологическая и др. компетентности);
использовать в организации уроков функционально - деятельностный и личностно- ориентированный подходы, направленные на формирование и развитие мотивации обучения школьников;
развивать навыки рефлексии и самооценки школьников с применением ресурсов ИКТ;
вовлекать родителей в процесс непрерывного обучения ребёнка и совместную деятельность (в том числе проектно-исследовательскую).
Нужны ли уроки с применением ИКТ?Вследствие этого были поставлены следующие задачи:создать и организовать условия образовательной среды класса

Слайд 23Оқушылардың біліктілік дағдыларының диагностикасы Диагностика интеллектуальных умений

Оқушылардың біліктілік дағдыларының диагностикасы Диагностика интеллектуальных умений

Слайд 24

Мониторинг
развития умений учащихся

Мониторинг развития умений учащихся

Слайд 25 Танымдық үрдістін қалыптасуы Сформированность познавательных процессов.


Диагностика сформированности познавательных

процессов учащихся показывает следующие результаты: высокая сформированность у Завяловой Н,

Недоростков К Средняя: Бухрякова В, Короткова И Низкая у Бабина И, Людвина В.,у них повысились познавательные интересы к концу первого полугодия.
Педагогические наблюдения по критериям и показателям эффективности учебно-воспитательного процесса позволяют сделать вывод о степени сформированности познавательных процессов.


Танымдық үрдістін қалыптасуы Сформированность познавательных процессов.Диагностика сформированности познавательных процессов учащихся показывает следующие результаты: высокая

Слайд 26Функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға арналған тестік тапсырмалар Тестовые задания на сформированность функциональной

грамотности.


В системе обучения и образования учащихся наблюдается положительная динамика в

показателях сформированности функциональной грамотности у учащихся. У некоторых учащихся такие компоненты функционала, как целеполагание, планирование работы, принятие решений, выполнение работы, оценка результатов по предмету находятся на среднем и высоком уровнях в большинстве случаев. Учащиеся активны в своих высказываниях, могут спланировать свои действия, принять правильные решения, объяснив ход мыслей, оценить полученные результаты в ходе работы. Мне остается лишь развивать этот функционал и продолжить совершенствовать их грамотность по своему предмету. Хорошая динамика наблюдается у Завяловой А, Недоростков К, Бухрякова в, у остальных данный процесс стабилен, но и не опускается. В 11 классе динамика продолжает иметь место, что позволяет на выходе судить о высоком уровне развития функциональной грамотности выпускников школы и добиваться результатов как в урочное, так и внеурочное время.
Функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға арналған тестік тапсырмалар Тестовые задания на сформированность функциональной грамотности.В системе обучения и образования учащихся

Слайд 27Пән бойынша арнайы білік-дағдыларын қалыптастыруға арналған тестік тапсырмалар Тестовые задания на

сформированности специальных умений и навыков по предмету
Для отслеживания сформированности у

учащихся проводятся диагностики отслеживающие уровень сформированности письма,аудирования,говорения,знание словарного запаса словарных слов.
Высокие результаты показали следующие учащиеся: Недоростков К, Завялова А, Бухрякова В . Средний уровень умений и навыков по предмету у Коротковой И.
Стабильный уровень показатели Бабана И, Людвина В.
Пән бойынша арнайы білік-дағдыларын қалыптастыруға арналған тестік тапсырмалар Тестовые задания на сформированности специальных умений и навыков по

Слайд 28Ойлау үрдісінің жылдамдығы мен шығармашылық қиялды бағалау Оценка творческого воображения и

скорости процессов мышления


Оценкой творческого воображения и скорости процессов мышления владеют

далеко не все учащиеся. На высокий уровень вышли следующие учащиеся Недоростков К, Завялова А, Бухрякова В. Остальные находятся на том же уровне.
Работа по развитию познавательной мыслительной деятельности, логики и анализа позволяет не только облегчить усвоение нового материала, разнообразить познавательную деятельность.


Ойлау үрдісінің жылдамдығы мен шығармашылық қиялды бағалау Оценка творческого воображения и скорости процессов мышленияОценкой творческого воображения и

Слайд 29Оқушылардың дарындылық деңгейін анықтау Выявление степени одаренности учащихся.
Целенаправленная работа по развитию

познавательной мыслительной деятельности, логики и анализа позволяет не только облегчить

усвоение нового материала, разнообразить познавательную деятельность, но и формировать у учащихся представления о закономерностях, устойчивых причинно – следственных связей. Из данной диагностики видно такие учащиеся как Завялова А, Недоростков К, имеют высокую степень одаренности. Принимают активное участие в исследовательских работах, составлении презентаций, выполнении творческих работ. Низкий уровень имеют учащиеся Бабин в, Людвин В у них слабо развита логическое мышление, нет навыков работы с различными материалами. Необходимо привлечь их внимание на повышение результатов, развивать умение и навыки работы по предмету.


Оқушылардың дарындылық деңгейін анықтау Выявление степени одаренности учащихся.Целенаправленная работа по развитию познавательной мыслительной деятельности, логики и анализа

Слайд 30Выводы второго этапа
На втором этапе работы продолжила работу по диагностике

положительной мотивации учащихся, вела мониторинг изменения уровня развития интеллектуальных умений

учащихся. При сравнении отмечаю позитивные изменения мотивации учащихся. Произошли изменения в уровне развития интеллектуальных умений учащихся: функциональная грамотность учащихся с хорошей динамикой, повысились познавательные интересы учащихся, возросли специальные умения и навыки по предмету. Учащиеся имеющие высокий уровень творчества активно участвуют в исследовательских работах.
Выводы второго этапаНа втором этапе работы продолжила работу по диагностике положительной мотивации учащихся, вела мониторинг изменения уровня

Слайд 31 Третий этап работы

Третий этап работы

Слайд 32Мониторинг учебных достижений учащихся
Качество знаний учащихся за 3 года возросло

в выпускном классе
(2013-2016гг) с 52% до 83%, степень обученности

с 40% до 72% т.е.
Учащиеся показали хорошую результативность в практическом овладении казахским языком. Свободно без заметного акцента стали говорить на уроках Завялова А, Недоростков К, заметно обогатился активный словарь у учащихся Бухрякова Короткова И.
Мониторинг учебных достижений учащихсяКачество знаний учащихся за 3 года возросло в выпускном классе (2013-2016гг) с 52% до

Слайд 33Показатели ЕНТ за 3 года
Результативность ЕНТ оптимальная: средний балл возрос

с 14,5б до 17б
Наибольший балл: Завялова А, Недоростков К, Бухрякова

В - 22б
Наименьший балл: Людвин В-11б.


Показатели ЕНТ за 3 годаРезультативность ЕНТ оптимальная: средний балл возрос с 14,5б до 17бНаибольший балл: Завялова А,

Слайд 34 Результаты мониторинга ЗУН в предаттестационный период свидетельствует о

повышении качества и степени обученности с 9 по 11 кл

первое полугодие (2013-2016гг) возросла с 52% до 83%,
СОУ с 40% до 72%.
6-7кл (2015-16г) возросла с 33% до 47%, СОУ с 51% до 56% вследствие применения технологии ИКТ
Результаты мониторинга ЗУН в предаттестационный период свидетельствует о повышении качества и степени обученности с 9

Слайд 35Заключение
В заключении можно отметить, что эффективность использования ИКТ

в образовательном процессе доказывается следующими показателями:
-повышение качества образования

по предмету;
-повышение познавательного интереса к предмету;
-повышение уровня информационной культуры;
-увеличение доли самостоятельной продуктивной деятельности на уроке;
Я уверена, что ИКТ на уроках казахского языка и литературы необходимы. Применение ИКТ существенно расширяет возможности современного урока, в чем мы еще раз убедились, применяя ИКТ на уроках.

Заключение В заключении можно отметить, что эффективность использования ИКТ в образовательном процессе доказывается следующими показателями:

Слайд 36 Іс – тәжірибемді жүйелеу Систематизация педагогического опыта работы
Доклад “Қазақ тілі

сабақтарында даралап-саралап оқыту арқылы оқушылардың білім сапасын көтеру” выступление на

МО 2012 -2013ж.
Доклад “Использование элементов технологии критического мышления на уроках казахского языка” ШМО 2013-2014ж.
Доклад “Использование ИКТ на уроках казахского языка” выступление на МО 2014-2015ж.
Доклад “Сын тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқушылардың өздік білім алу қабілеттерін дамыту” выступление на МО
Открытый урок “Алматы қаласы-мәдениет және қаржы орталығы” 2012-2013ж.
Открытый урок “Отбасы” 2013 – 2014ж.
Открытый урок “Көкшетау қаласына саяхат “ 2014-2015ж.
Открытый урок “Лексикадан өткенді қайталау” 2015-2016ж.
Открытый урок “ХХІ ғасыр көшбасшысы” сыныптан тыс сағаты
Іс – тәжірибемді жүйелеу Систематизация педагогического опыта работыДоклад “Қазақ тілі сабақтарында даралап-саралап оқыту арқылы оқушылардың білім

Слайд 37Оқушылардың жетістіктері: Достижения учащихся

Оқушылардың жетістіктері: Достижения учащихся

Слайд 38Оқушылардың ғылыми – зерттеу жұмыстары Научно-исследовательская работа учащихся

Қазақ халқының баспанасы
Бажова М
3

место
2013-2014 г в районе
“Киіз үй”
Завялова Анастасия
3 место
2014-2015 г в районе


Оқушылардың ғылыми – зерттеу жұмыстары Научно-исследовательская работа учащихсяҚазақ халқының баспанасыБажова М3 место2013-2014 г в районе“Киіз үй”Завялова Анастасия3

Слайд 39Цель :
Воспитать сплоченный классный коллектив, создавая условия для саморазвития школьника.

Задачи:
Дальнейшее

формирование учебно-познавательных интересов и склонностей, развития индивидуально-творческих способностей учащихся.
Усиление мотивации

учебных целей.
Развитие стремления к самообразованию и саморазвитию.
Изучение интересов, способностей, склонностях учащихся, возможностей их включения во внеурочную деятельность.
Дальнейшее формирования единства коллектива, организация общения, взаимоотношений в коллективе.
Развитие ученического самоуправления.

Цель :Воспитать сплоченный классный коллектив, создавая условия для саморазвития школьника.Задачи:Дальнейшее формирование учебно-познавательных интересов и склонностей, развития индивидуально-творческих

Слайд 40Ожидаемые результаты
Положительная динамика воспитанности личности по основным критериям принятых в

школе.
Повышение уровня сплочённости классного коллектива.

Ожидаемые результатыПоложительная динамика воспитанности личности по основным критериям принятых в школе.Повышение уровня сплочённости классного коллектива.

Слайд 41Динамика уровня сплоченности класса с 5 по 7 кл обучения.

Динамика уровня сплоченности класса с 5 по 7 кл обучения.

Слайд 42Динамика уровня общей школьной тревожности учащихся с 5 по 7

кл обучения.

Динамика уровня общей школьной тревожности учащихся с 5 по 7 кл обучения.

Слайд 43Динамика распределения результатов анкетирования: «Нравятся ли тебе твои одноклассники?» (в

% от общего кол-ва учащихся в классе)

Динамика распределения результатов анкетирования: «Нравятся ли тебе твои одноклассники?» (в % от общего кол-ва учащихся в классе)

Слайд 45Выводы:
Таким образом, с 2013 по 2016гг в классе наблюдался неуклонный

рост показателей, свидетельствующих о положительной динамике сплоченности данного коллектива. Большинство

детей (как видно из результатов тестирования) испытывают положительные эмоции, посещая занятия, общаясь с учителем и одноклассниками, что положительно сказывается на их уровне познавательной деятельности.
Дети умеют адекватно оценивать свои возможности.
Учащиеся стремятся к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни.

Выводы:Таким образом, с 2013 по 2016гг в классе наблюдался неуклонный рост показателей, свидетельствующих о положительной динамике сплоченности

Слайд 46 ОТЗЫВЫ ОБ УЧИТЕЛЕ «Уроки Рыскайши Каблашимовны» – это та самая педагогика

сотрудничества. Ученик на ее уроке всегда личность. В процессе работы

с детьми способствует творческому развитию, обеспечивает вовлечение каждого ученика в учебный процесс» Дайренова Клара Алтынбековна учитель казахского языка
ОТЗЫВЫ ОБ УЧИТЕЛЕ «Уроки Рыскайши Каблашимовны» –

Слайд 47 ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ
Рыскайша Каблашимовна добрый человек и профессионал своего

дела. Она отличный пример для подражания. Всегда находит общий язык

с детьми. Мы желаем Рыскайше Каблашимовне здоровья, успехов в работе, удачи в жизни!» учащиеся 11 класса
ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ Рыскайша Каблашимовна добрый человек и профессионал своего дела. Она отличный

Слайд 48 Школа – живой, развивающийся организм: каждый прожитый день и час

дарит нам и ученикам радость общения, радость бытия. Ежедневно, как

ручейки, сюда стекаются и взрослые, и дети. Одни – чтобы учиться, другие - чтобы учить и воспитывать. День за днём, год за годом, мы вместе идём вперёд от сотрудничества к сотворчеству. И пусть эти ручейки объединяются в реки, реки - в моря, моря - в океаны. Счастливого нам плавания по безбрежному океану любви и творчества!

Все у нас получится!!!
С уважением
Рыскайша Каблашимовна

Школа – живой, развивающийся организм: каждый прожитый день и час дарит нам и ученикам радость

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика