Разделы презентаций


Презентация на тему Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті Химия курсы мен фармацевтикалық

Презентация на тему Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті Химия курсы мен фармацевтикалық из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 25 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті  Химия курсы мен фармацевтикалық пәндер
Текст слайда:

Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті Химия курсы мен фармацевтикалық пәндер кафедрасы СӨЖ Тақырыбы:Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.Ферментті катализ.Ферменттердің әсер ету ерекшеліктері.Орындаған:Абулов Ш.Р.
117 топ
Тексерген:Сәрсенбекова А.Ж
Қарағанды 2011ж


Слайд 2
ЖоспарКіріспеНегізгі бөлім1. Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.2. Катализ.3. Ферментті катализ4. Ферменттердің әсер ету механизмдері.ҚорытындыПайдаланылган әдебиеттер.
Текст слайда:

Жоспар

Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.
2. Катализ.
3. Ферментті катализ
4. Ферменттердің әсер ету механизмдері.
Қорытынды
Пайдаланылган әдебиеттер.


Слайд 3
1)Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.Химиялық кинетика-химиялық реакцияның жылдамдығын және oғaнәртурлi факторлардың әcepiн, реакцияның журу механизмiн зерттейдi.Химиялық реакцияның жылдамдығы
Текст слайда:

1)Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.

Химиялық кинетика-химиялық реакцияның жылдамдығын және oғaнәртурлi факторлардың әcepiн, реакцияның журу механизмiн зерттейдi.

Химиялық реакцияның жылдамдығы дегенiмiз белгiлi бiр уақытта әрекеттесетiн заттар мелшерiнiң згеруiн айтады. Мыс: белгiлi бiр уақыт аралығында болғанда, әрекеттесушi заттардың концентрациясы да өзгередi, яғни кемидi: Сонда химиялық реакцияның орташа жьшдамдығы уақыт аралығында тең болады.

Теңдеудiң сол жағындағы (-) белгi, химияльық реакция барысында әрекеттесушi заттардың концентрациясының кемитiндiгiн,cоғaн орай реакция жылдамдығының баяулайтындығын керсетедi.


Слайд 4
Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.Әрекеттесушi заттардьң концентрациясын, әдeттe ерiтiндiнiң белгiлi бiр келемiнде epiген заттың моль санымен керсетедi (моль/л),
Текст слайда:

Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.

Әрекеттесушi заттардьң концентрациясын, әдeттe ерiтiндiнiң белгiлi бiр келемiнде epiген заттың моль санымен керсетедi (моль/л), ал уақытты сек. не мин. керсетедi. Химиялық реакция жылдамдығынмреакцияға қатысушы заттардыц бiрiнiң концентрациясының азаюы аркылыда керсетуге болады


Реакцияның орташа жышдамдығын әрекеттесушi заттың концентрациясының шексiз езгеруiнiн ең шексiз кiшкене yaқыт аралығына қатынасы өлшемiмен керсетедi:


Химиялық реакция жылдамдығын реакцияға қатысқан заттардың табиғатына, (ерiткiштiң табиғатына) реагенттердiң концентрациясына, температураға және катализатордың қатысу қатыспауына тiкелей тәуелдi болады. Реакцияға қатысатын заттардың агрегаттық куйiне байланысты химиялық реакция гомогендiк және гетерогендiк болып екі топқа бөлiнедi. Әрекеттесетiн және түзiлетiн заттар бiрдей агрегаттьқ күйде болатын химиялық реакцияны гомогендiк деп, ал қатысатын не түзiлетiн заттардың агрегаттық куйi әр түрлi болатын реакцияны гетерогендiк деп атайды.


Слайд 5
Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.Гомогендiк реакция, гетерогендiк реакцияға қарағанда жылдамырақ журедi. Гетерогендiк реакцияныц жылдамдығы әрекеттесушi заттардыңжанасу беткейiнiң көлемiне,
Текст слайда:

Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.

Гомогендiк реакция, гетерогендiк реакцияға қарағанда жылдамырақ журедi. Гетерогендiк реакцияныц жылдамдығы әрекеттесушi заттардыңжанасу беткейiнiң көлемiне, дисперсиялық дәрежесiне тiкелей байланысты. Егер әрекеттесушi заттар газ куйiнде болса, химиялық реакцияның жылдамдығы қысымға тiкелей байланысты болады, себебi қысымның езгеруiне байланысты әрекеттесушi заттардыц концентрациясы да езгередi. Әрекеттесушi заттардың концентрациясы химиялық реакция жылдамдығына қалай әcep етедi?
Химиялық реакция журу ушiн әрекеттесушi заттардың молекулаларыбiрiмен-бiрi соқтығысулары қажет. Бiрақ әрбiр соқтығысқан сайын бөлшектер әрекеттece бермейдi.


Слайд 6
Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.Белгiлi бiр келемде белшектердiң, молекулаларының саны неғұрлым көп болса, соғұрлым әpeкeттecy нәтижелi болады. Коновалов
Текст слайда:

Химиялық реакциялардың кинетикалық жіктелуі.

Белгiлi бiр келемде белшектердiң, молекулаларының саны неғұрлым көп болса, соғұрлым әpeкeттecy нәтижелi болады. Коновалов және 1864 жылы норвег ғалымдары К. Гулъберг пен П. Baaгeннің; ашқанан әрекеттесушi массалар заңы бойынша «Тұрақты температурадағы химиялык реакцияның жылдам­дығы,стехиометриялық коэффиценттерi дәреже керсеткiш турiнде әрекеттесушi заттардың концентрацияларының кебейтiндiсiне тура пропорционалдық тәуелдiлiкте болады». Мыс: мына схема бойынша журетiн яғни А-В типтi мономолекулалық реакциялардың жълдамдығы төмендегiдей кинетикалық тендеумен керсетiледi:V=K [А]=К.[А] немесе V=кСл=КСл[А] не СА - А затының сол кезендегi концентрациясы; К - жылдамдықконстантасы, егер А затының концентрациясы [А] = lмолъ·л болса, V = К болады. К-А затының табиғатына, температураға, катализатордың қатысуына тәуелдi болады да, концентрациясына тәуелсiз болады. Жылдамдық константасы неғұрлым көп болса, реакция жътлдамдығы соғұрлым тезiрек болады.


Слайд 7
2)КатализХимиялық езгерiстердiң маңызды реттегiшi катализаторлар болып табылады. Катализаторлар реакция компоненттерiмен аралық химиялық әрекеттесуге бiрнеше рет катысып, құрамын
Текст слайда:

2)Катализ

Химиялық езгерiстердiң маңызды реттегiшi катализаторлар болып табылады. Катализаторлар реакция компоненттерiмен аралық химиялық әрекеттесуге бiрнеше рет катысып, құрамын сол күйiнде сақтап қалуы нәтижесінде химиялық реакция жылдамдығын езгертетін заттар.
Катализатор кызметi берiлген реакцияның активтендiру энергиясынтемендетiп, оның жаңа тиiмдi жолмен жүруiн қамтамасыз етедi.
Егер А + В → АВ реакциясы Еа активтендiру энергиясын иемденсе (сурет 1), онда катализатор (к) аралық өнім А + К → AК түзуi арқылы Еа шамасын темендетедi. Онда АК комплекс В компонентпен әрекеттеседi. Бұл реакция Еа салыстырғанда активтендiру энергиясы төмен жағдайда журедi. Сонымен, әрекеттесудiң қосындысы нәтижесiнде АВ өнімі түзiлдi, ал катализатор реакциядан езгерiссiз қалады.


Слайд 8
1-сурет. Катализатордың әcep eтyiнің энергетикалық диаграммасы.
Текст слайда:

1-сурет. Катализатордың әcep eтyiнің энергетикалық диаграммасы.


Слайд 9
Катализ eкiгe бөлiнедi 1) оң (реакция жылдамдығы артады)
Текст слайда:

Катализ eкiгe бөлiнедi 1) оң (реакция жылдамдығы артады) және 2)теріс(реакция аз жылдамдықпен өтедi).

Соңғы катализдiң тypін ингибирлеу деп атайды. Ингибиторлер практикада консерванттар,антиоксиданттар және т.б. ретiнде қолданылады. Ингбирлеу оң катализ сияқты биопроцестердiң жылдамдықтарын реттеу ушiн қажет.
Егер реакция нәтижесiнде түзiлген өнім жылдамдыққа әcep етсе, оны автокатализ деп атайды. Автокатализ мысалына КМn04 тотығyын келтiредi, оның жылдамдығының артуы реакциялық ортада жүрген катионының әсерінен жүзеге асады.


Слайд 10
Катализ бөлінеді: 1)Гомогенді   2)ГетерогендіГомогендi катализде катализатормен реакцияға қатысатын заттар бiртектi жүйе түзедi (әдeттe сұйық немесе
Текст слайда:

Катализ бөлінеді: 1)Гомогенді 2)Гетерогенді

Гомогендi катализде катализатормен реакцияға қатысатын заттар бiртектi жүйе түзедi (әдeттe сұйық немесе газды). Мысалы, СО-ның СО2 дейiн тотыry су буының әcepiнен жүредi.
Гетерогендi катализде катализатор реакцияға түceтiн заттардан бөлек фаза кұрайды да, каталитикалық процесс жүйенiң бөлiну шекарасында өтедi. Гетерогендi катализаторлар ретiнде металдар және олардың оксидтерi және т.б. пайдаланылады. Гетерогендi катализдiц теориясы ете күрделi .
Катализде микрогетерогендi катализ ерекше орын алады, онда катализатор коллоидты немесе жоғары молекулалық күйде болады. Мысалы ретiнде биокатализатор-ферменттердiң әcepiнeн жүретiн барлық биопроцестердi келтiруге болады .


Слайд 11
3)Ферментті катализФерменттер ағзада журетiн химиялық реакциялардың катализаторлары болып табылады. қазiргi кезде 10000 жуық биохимиялық реакция белгiлi, олардың
Текст слайда:

3)Ферментті катализ

Ферменттер ағзада журетiн химиялық реакциялардың катализаторлары болып табылады. қазiргi кезде 10000 жуық биохимиялық реакция белгiлi, олардың әрқайсысы ферменттердiң қатысуында жузеге асырылады.
Ферменттердiң ерекше қасиетi – жоғарғы тиiмдiлiriнде. Мысалы, сутектiң aсқын тотығyының ыдырауы катализаторсыз активтендiру энергиясы 75 кДж/моль, гетерогендi катализде платинаның әcepiненактивтендiру энергиясы 48 кДж/мольге дейiн төмендейдi,ал фермент-каталазаның қатысуында активтендiру энергиясының шамасы небарi 23 кДж/мольге ие болады. Мұндай активтендiру энергиясының езгерiсi реакция жылдамдығын 20 000 және 3-1011 есе арттыруға әкелiп соқтыpaды.
Aқсыл заттардың НСl әcepiнeн гидролизге ұшыpayы ушiн активтендiру энергиясы 80 кДж/моль болу кажет, ал ақазан сөлiнде кездесетiн фермент­ трипсиннiң қатысуында оның шамасы 50 кДж/моль болады, сөйтiп асқазанның ақсыл затты, тағамды сіңіруі іске асырылады.


Слайд 12
Ферментті катализ    Бiр моль фермент 1000-100000 моль затты бiр секунд iшiнде тасымалдап ферментi жоқ
Текст слайда:

Ферментті катализ


Бiр моль фермент 1000-100000 моль затты бiр секунд iшiнде тасымалдап ферментi жоқ реакцияның жылдамдығын 1010_101 есе арттырады. Ферменттiң мыдадай әcep кepceтyi, бiрiншiден-ферменттiң концентрациясына тәуелдi, яғни ферменттiң концентрациясы apтқaн сайын оның субстратты өзiне сорбциясы өсiп реакция жыдамдығын мың есе арттырады.
Екiншiден-ферменттер кеңiстiктiк бағдарлану құбылысын танытады, ол реакция жылдамдығын шамамен мың есе арттырады. Осы құбылыс негiзiнде фермент пен субстрат кеңiстiкте оңтайлы туйiседi.
Үшiншiден-ферменттер полифункциялық эффектке ие,ол олардың шешiмдi мацызын көрсетедi. Бұл эффектiң негiзiнде субстраттың молекуласына бiр уақытта бiрнеше шабуылдайтын ферменттер тобының әсерінде жатыр.Слайд 13
Ферменттердiң активаторлары ретiнде металл иондары немесе органикалық молекулалар болып табылады, оларға нуклеотидтер немесе витаминдер (дәpyмeндep) жатады.
Текст слайда:


Ферменттердiң активаторлары ретiнде металл иондары немесе органикалық молекулалар болып табылады, оларға нуклеотидтер немесе витаминдер (дәpyмeндep) жатады. Оларды коферменттер деп атайды.Ферменттi катализдiң неriзгi сипаты, фермент қатысуында журетiн реакция жылдамдығының белгiлi шамaға жетiп тұрақты (Vmах) болып қалуында.
Ферменттi реакция жыдамдығының субстраттының концентрациясына Cs тәуелдiлiгi суретте керсетiлген.


Слайд 14
Ферментті катализФерменттi реакция жылдамдығының субстрат концентрациясына тәуелдiлiгi 1913 жылы Михаэлис пен Ментен осы тәуелдiлiктiң теориясын ұсынaды. Ферменттi
Текст слайда:

Ферментті катализ

Ферменттi реакция жылдамдығының субстрат концентрациясына тәуелдiлiгi 1913 жылы Михаэлис пен Ментен осы тәуелдiлiктiң теориясын ұсынaды. Ферменттi процестiң схемасын былай ұсынуға болады:


Концентрациясына турапропорционал


Слайд 15
Ферментті катализБасқа жағынан, реакция жылдамдығы барлық үшреакциялардың жылдамдықтарымен анықталынады.былай көpiнic бередi Қайтымды процесте тепе-тецдiк куйiнде ES комплекстiц
Текст слайда:

Ферментті катализ

Басқа жағынан, реакция жылдамдығы барлық үшреакциялардың жылдамдықтарымен анықталынады.

былай көpiнic бередi

Қайтымды процесте тепе-тецдiк куйiнде ES комплекстiц тузiлу жылдамдығы V,оның ыдырау жылдамдыңына V2+ Vз тең


Слайд 16
Ферментті катализОсы теңдеуді [ES] арқылы шешiп,табамыз:Бұл жағдайда ферменттi реакцияның жылдамдығы мына теңдеумен өрнектеледі.   →Михаэлис тұрақтысы
Текст слайда:

Ферментті катализ

Осы теңдеуді [ES] арқылы шешiп,табамыз:

Бұл жағдайда ферменттi реакцияның жылдамдығы мына теңдеумен өрнектеледі.

→Михаэлис тұрақтысы деп аталады


Слайд 17
Ферментті катализКинетикалық зерттеуде максималды жылдамдық V mах шамасы пайдаланылады, яғни ферменттің комплекс түрiнде ES жылдамдығы. Онда [Eo]=[ES],
Текст слайда:

Ферментті катализ

Кинетикалық зерттеуде максималды жылдамдық V mах шамасы пайдаланылады, яғни ферменттің комплекс түрiнде ES жылдамдығы. Онда [Eo]=[ES], Vmах Кз[ЕS]-Кз[Ео]Осы мәндердi алдындағы теңдеуге қойып мына теңдеудi аламыз:

Егер

болса, онда Кт = [S]


Слайд 18
Ферментті катализФерменттер адам өмiрiнде ерте кезден қолданылады. Ашыту, қышқылдау құбылыстары, жемiс-жидектердi өңдеу процестерiнiң негiзiнде ферментгiк катализ процестерi
Текст слайда:

Ферментті катализ

Ферменттер адам өмiрiнде ерте кезден қолданылады. Ашыту, қышқылдау құбылыстары, жемiс-жидектердi өңдеу процестерiнiң негiзiнде ферментгiк катализ процестерi жатыр.
Кейiнгi кездерi медициналық энзимология қарқынды түрде дамып келе жатыр, ол ферменттi дәрiлiк заттар ретiнде пайдаланумен шұғылданады, сонымен қaтap ферменттер көмeгiмeн диагностика әдiсiн ойлап табуда кең көлемдi жұмыстар жүргiзiлiп жатыр.
ХИМИЯЛЬIҚ кинетика заңдылықтарының медицина ғылымына колдану табуы - фармокинетика және токсикинетика, оның мақсаты дәрiлiк затrардың және улы затгардың әcep ету жылдамдығы мен ағзадан шығарумен шұғылдану болып табылады.


Слайд 19
4)Ферменттердің әсер ету ерекшеліктеріСур. 8.
Текст слайда:

4)Ферменттердің әсер ету ерекшеліктері

Сур. 8. Сур. 9.


Ферменттік реакция жүруі үшін фермент субстратқа әсер етуі қажет. Бұл тек фермент молекула­сындағы активті орталықтың құры­лымына жанасу, каталиттік орталықтың, ғана емес сонымен бірге субстраттың да химиялық құрылысының ерекше­ліктеріне байланысты болады. Фермент пен субстрат бір біріне сәйкес келуі қажет, немесе фермент өзі әсер ететін субстратты танып біледі. Бұл үшін фермент құрылымындағы жанастырушы орталықтың қызметі ерекше. Жанастырушы орталықтың көмегімен реакцияласушы зат-фер­мент-субстрат комплексі түзіледі.


Слайд 20
Субстраттық әсерлесу ерекшеліктері. Субстраттық (талғамдылық) әсерлесу ерекшелігі — бұл фермент молекуласының бір субстратқа
Текст слайда:

Субстраттық әсерлесу ерекшеліктері. Субстраттық (талғамдылық) әсерлесу ерекшелігі — бұл фермент молекуласының бір субстратқа немесе химиялық байланыстары мен топтары ұқсас бірнеше субстраттар топтарына әсері етуі қабілеті. Ферменттердің субстраттық әсерлесу ерекшелігі (талғамдылығы) оның активті орталығының субстратпен комплементарлы болып келуіне тәуелді болады. Субстраттық талғамдылықты шартты түрде үш түрге бөледі:


Слайд 21
Ферменттердің әсер ету ерекшеліктері:1. Абсолюттік субстраттық әсерлесу ерекшелігі (талғамдылық) -бұл ферметтің тек белгілі бір ғана субстратқа әсер ету
Текст слайда:

Ферменттердің әсер ету ерекшеліктері


:
1. Абсолюттік субстраттық әсерлесу ерекшелігі (талғамдылық) -бұл ферметтің тек белгілі бір ғана субстратқа әсер ету қабілеті. Мысалы, уреаза ферменті тек мочевинаның гидролиттік ыдырау реакциясын катализдейді, ал ұқсас құрылыстағы метилмочевинаға әсер етпейді:

Глюкокиназа ферменті гликолиттік ыдырау реакциясында тек глю­козаға әсер етеді.


Слайд 22
Ферменттердің әсер ету ерекшеліктеріСубстраттық әсерлесу ерекшеліктері. Субстраттық (талғамдылық) әсерлесу ерекшелігі — бұл фермент молекуласының бір субстратқа немесе
Текст слайда:

Ферменттердің әсер ету ерекшеліктері

Субстраттық әсерлесу ерекшеліктері. Субстраттық (талғамдылық) әсерлесу ерекшелігі — бұл фермент молекуласының бір субстратқа немесе химиялық байланыстары мен топтары ұқсас бірнеше субстраттар топтарына әсері етуі қабілеті. Ферменттердің субстраттық әсерлесу ерекшелігі (талғамдылығы) оның активті орталығының субстратпен комплементарлы болып келуіне тәуелді болады. Субстраттық талғамдылықты шартты түрде үш түрге бөледі:
1. Абсолюттік субстраттық әсерлесу ерекшелігі (талғамдылық) -бұл ферметтің тек белгілі бір ғана субстратқа әсер ету қабілеті. Мысалы, уреаза ферменті тек мочевинаның гидролиттік ыдырау реакциясын катализдейді, ал ұқсас құрылыстағы метилмочевинаға әсер етпейді:Глюкокиназа ферменті гликолиттік ыдырау реакциясында тек глю­козаға әсер етеді.


Слайд 23
4)Ферменттердің әсер ету ерекшеліктері2. Субстраттық стереохимиялық әсерлесу ерекшелігі (талғамдылық) — бұл фер­мент­тің тек бір ғана оптикалық (D немесе
Текст слайда:

4)Ферменттердің әсер ету ерекшеліктері

2. Субстраттық стереохимиялық әсерлесу ерекшелігі (талғамдылық) — бұл фер­мент­тің тек бір ғана оптикалық (D немесе L), немесе, геометриялық (цис-, немесе тране-) изомерге әсер ету қабілеті. Мысалы, протеолиттік ферменттердің тек L-аминқышқылдардан түзілген пептидтерге әсер етуі немесе L-аминооксидаза мен D-аминооксидазаның әсер етуі, лактат­дегидро­геназаның тек L-сүт қышқылына әсер етіп, D-сүт қыш­қылына әсер етпеуі жатқызылады.


Слайд 24
4)Ферменттердің әсер ету ерекшеліктеріФерменттік әсерлесу ерекшелігі. Фер­мент­тер­дің әсеріндегі талғамдылығы — бұл бір субстратқа әртүрлі фер­мент­тер­дің әсер етіп
Текст слайда:

4)Ферменттердің әсер ету ерекшеліктері

Ферменттік әсерлесу ерекшелігі. Фер­мент­тер­дің әсеріндегі талғамдылығы — бұл бір субстратқа әртүрлі фер­мент­тер­дің әсер етіп әртүрлі тек өзіне ғана тән реакцияларды катализдеуге қабілеттілігі.
E1, E2, E3 — ферменттерP1, P2, P3 — өнімдерS — субстрат
Ферменттер (Е1, Е2, Е3) тек өздеріне ғана тән әсерлесу талғамдылығына қабі­летті және олар бір ғана субстратқа (S) әсер етеді. Бірақ әрбір фермент тек бір ғана типтегі реакцияны жүртізеді. Бұл талғамдылықтың ерекшелігі фермент молекуласының каталиттік орталығындағы реакцияласушы топтардың қасиетіне (жай ферменттерде) және кофакторлардың химиялық қасиеттеріне (күрделі ферменттер) тығыз байланыстылығында.


Слайд 25
5)Пайдаланылган әдебиеттер.1)Ә.К.Патсаев,С.А.Шитыбаев, Қ.Н.Дәуренбеков,«Бейорганакалық және физколлойдтық химия» Шымкент 2004ж.2)Ә.К.Патсаев,С.А.Шитыбаев, «Бейорганакалық және физколлойдтық химияның тәжірибелік зертханалық сабақтарына қолданба» Шымкент
Текст слайда:

5)Пайдаланылган әдебиеттер.

1)Ә.К.Патсаев,С.А.Шитыбаев, Қ.Н.Дәуренбеков,
«Бейорганакалық және физколлойдтық химия» Шымкент 2004ж.
2)Ә.К.Патсаев,С.А.Шитыбаев, «Бейорганакалық және физколлойдтық химияның тәжірибелік зертханалық сабақтарына қолданба» Шымкент 2004ж.
Ферменттердің әсер ету механизмдері.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика