Разделы презентаций


Зд ійснення індивідуального підходу в навчально-виховному процесі

Содержание

“Індивідуальний підхід до дітей – принцип педагогіки, згідно з яким у навчально-виховнійроботі з колективом дітей досягається педагогічний вплив на кожну дитину, який ґрунтується на знанні її особливих рис і умов життя”

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Здійснення індивідуального підходу в навчально-виховному процесі

Здійснення індивідуального підходу в навчально-виховному процесі

Слайд 2“Індивідуальний підхід до дітей – принцип педагогіки, згідно з яким

у навчально-виховнійроботі з колективом дітей досягається педагогічний вплив на кожну

дитину, який ґрунтується на знанні її особливих рис і умов життя” .


С.У Гончаренко

Український педагогичний словник.

“Індивідуальний підхід до дітей – принцип педагогіки, згідно з яким у навчально-виховнійроботі з колективом дітей досягається педагогічний

Слайд 3

Дидактичні основи та педагогічні умови


успішного здійснення індивідуального підходу


в навчально-виховному процесі

Дидактичні основи та педагогічні умови успішного здійснення індивідуального підходу  в навчально-виховному процесі

Слайд 4Перший етап –визначення критеріїв на основі діагностики особливостей учнів.

Третій етап –– виділення підсистем видів дій різного рівня складності,

що враховують індивідуальні особливості учнів відповідних індивідуально - типологічних груп.

Четвертий етап –добір дій для навчальної діяльності учнів різних індивідуально-типологічних груп.

П’ятий етап- безпосереднє здійснення індивідуального підходу .

Другий етап-умовна класифікація учнів, відповідно до визначених критеріїв, на різні індивідуально-типологічні групи.

Етапи дидактичних основ індивідуального підходу.

Перший етап –визначення критеріїв на основі діагностики особливостей учнів.  Третій етап –– виділення підсистем видів дій

Слайд 5Критерії для розробки типологічних груп школярів
(перший етап)
- здатність до навчання,

рівень розвитку теоретичного і практичного мислення;

-рівень сформованості чуттєво-рухових якостей (окомір,

точність рухових дій, координація рухів);

- здатність до пошукової діяльності, творча кмітливість.

Критерії для розробки типологічних груп школярів(перший етап)- здатність до навчання, рівень розвитку теоретичного і практичного мислення;-рівень сформованості

Слайд 6Умовна класифікація учнів, відповідно до визначених критеріїв, на різні індивідуально-типологічні

групи :
(другий етап)
«сильні» учні
учні «творці»,
«середні» учні,
учні «мінімум»

Умовна класифікація учнів, відповідно до визначених критеріїв, на різні індивідуально-типологічні групи :(другий етап)«сильні» учніучні «творці», «середні» учні,

Слайд 7
Характеризуються вираженою пізнавальною мотивацією, ерудовані, легко і швидко

засвоюють теоретичний і практичний навчальний матеріал,вільно володіють технічною термінологією, здатні

вирішувати без будь-якої допомоги різніпізнавальні завдання,у тому числі і не типові, самостійно знаходять нові рішення завдань, обґрунтовують хід своїх думок, практичну роботу виконують без використання технологічних карт та детальних планів.
Учні цієї групи мають “здатність до творчості при виконанні завдань” [7. С. 44].
Такі учні відрізняються сильною концентрацією уваги до виконуваної роботи, їхня творча уявамає широкий діапазон і велику гнучкість.
За допомогою до вчителя звертаються лише в окремих випадках. Незважаючи на високу працездатність і високі навчальні можливості, учні “творці” дуже часто не відрізняються фізичними даними, не завжди охайні.

Учні “творці”

Характеризуються вираженою пізнавальною мотивацією, ерудовані, легко і швидко засвоюють теоретичний і практичний навчальний матеріал,вільно володіють

Слайд 8“Сильні” учні мають добрий рівень підготовки і високий темп навчання.

Їм властиве продумане планування дій, обґрунтоване виконання кожного етапу роботи,

систематичний контроль і добре розвинена практична кмітливість при розв’язанні конструкторсько-технологічних задач, швидке входження в практичну роботу. Вони легко справляються з практичними завданнями, що мають елементи нестандартності і не типовості.
Характерною їх особливістю є те, що вони без особливого інтересу вивчають теоретичні відомості загально-технічного характеру, але з захопленням сприймають інформацію з прикладних знань. Таким учням властива схильність до самостійності.

“Сильні” учні

“Сильні” учні мають добрий рівень підготовки і високий темп навчання. Їм властиве продумане планування дій, обґрунтоване виконання

Слайд 9
“Середнім” учням характене неглибоке розуміння теоретичних даних та інструкцій

до практичної роботи, що призводить до помилок у процесі виконання

трудових завдань, спричинює відсутність у них чітко вираженого інтересу до навчального матеріалу. Такі учні задовільно справляються з роботою за інструкційними та технологічними картками, часто звертаються за допомогою до вчителя.
У деяких з таких учнів спостерігається посилена увага і старанність, що сприяє оволодінню знаннями і вміннями на задовільному рівні, у інших – слабка увага до навчального матеріалу. Дуже часто серед “середніх” учнів зустрічаються учні з добре розвиненим словесно-логічним мисленням. Творча уява у таких учнів, як правило, відсутня .


.

“Середні учні"

“Середнім” учням характене неглибоке розуміння теоретичних даних та інструкцій до практичної роботи, що призводить до помилок

Слайд 10 Мають слабкі навчальні можливості, успішно виконують лише деякі найпростіші

завдання, важко запам’ятовують теоретичні відомості. Таким учням потрібен постійний контроль

і допомога вчителя, бо вони недостатньо розуміють принцип роботи і правила техніки безпеки. Більша частина таких учнів не вміють користуватися графічними матеріалами технологічною документацією, слабо контролюють свої дії. Кращого результату досягають у разі використання натуральних зразків технічних об’єктів або простої і чітко оформленої наочності.
Учні “мінімум” важко входять у нову тему і повільно включаються у пошукову ситуацію, повільніше ніж інші сприймають навчальний матеріал. Навчальний матеріал при першому поясненні такими учнями не осмислюється, тому “потрібне додаткове пояснення окремих його фрагментів або в цілому” [10. С. 38].
Для учнів цієї групи характерні швидка втомлюваність, часті відволікання від справи, уповільнена реакція, нестабільний , змінний темп роботи.

Учні “мінімум”

Мають слабкі навчальні можливості, успішно виконують лише деякі найпростіші завдання, важко запам’ятовують теоретичні відомості. Таким учням

Слайд 11Виділення підсистем видів дій різного рівня складності,відповідно до індивідуально -

типологічних груп учнів. (Третій етап)
розпізнавально-відтворюючі;
конструктиво-типові
продуктивні
проблемно-раціоналізаторські.

Виділення підсистем видів дій різного рівня складності,відповідно до індивідуально - типологічних груп учнів. (Третій етап)  розпізнавально-відтворюючі;

Слайд 12Розпізнавально-відтворююча – найпростіша підсистема. Вона включає завдання на впізнавання, розрізнювання,

класифікацію і впорядкування. Завдання перших трьох типів передбачають вибір з

можливих двох і більше варіантів їх розв’язків, в тому числі помилкових, одного чи кількох правильних. У завданнях на впорядкування вимагається розмістити в певній послідовності технологічні операції.
Прикладами таких дій можуть бути: пізнавання за описом, малюнком чи моделлю, макетом, зразком об’єкту праці, розрізнення, класифікація, впорядкування об’єктів праці, технічних понять і процесів, впорядкування технологічних і трудових процесів.

Розпізнавально-відтворююча підсистема

Розпізнавально-відтворююча – найпростіша підсистема. Вона включає завдання на впізнавання, розрізнювання, класифікацію і впорядкування. Завдання перших трьох типів

Слайд 13Конструктивно-типова підсистема складається з конструктивних дій, дій на відтворення техніко-технологічних

даних трудових дій та дій на застосування знань, умінь і

навичок у типових ситуаціях.
Реалізацією цієї підсистеми на заняттях може бути словесний опис, або опис за допомогою малюнка чи схеми, вивчених об’єктів, процесів, властивостей; використання в типових ситуаціях засвоєних знань, розрахунки за заданою формулою, відповіді на запитання з використанням засвоєних раніше технологічних даних без додаткового пошуку нової інформації; розв’язання типових технологічних задач і виконання типових трудових завдань, в яких необхідно використати засвоєні прикладні і практичні знання.

Конструктивно-типова підсистема

Конструктивно-типова підсистема складається з конструктивних дій, дій на відтворення техніко-технологічних даних трудових дій та дій на застосування

Слайд 14Продуктивна підсистема містить у собі елементи репродукції, але певним чином

пов’язана з творчою діяльністю. Завдання цього рівня передбачають повне відтворення

школярами засвоєних теоретичних і практичних відомостей, охоплюють вирішення практичних нестандартних завдань.
Ця підсистема містить нетипові завдання, які вимагають евристичних, нестандартних дій. Ними можуть бути: доповнення схем, механізмів пристроями, які розширюють їх функції, внесення змін у конструкцію відомого учневі інструмента і придумування оригінальних технічних рішень усунення непередбачених відхилень від нормального технологічного процесу.

Продуктивна підсистема

Продуктивна підсистема містить у собі елементи репродукції, але певним чином пов’язана з творчою діяльністю. Завдання цього рівня

Слайд 15Проблемно-раціоналізаторська підсистема дій включає діяльність проблемного характеру, потребує від учня

творчої діяльності.
Дії цієї підсистеми - найвищого рівня складності. Вони охоплюють

конструювання і розробку технології виготовлення різноманітних пристроїв, інструментів, предметів широкого вжитку.
На уроках трудового навчання ця підсистема реалізується через завдання-проблеми, що передбачають залучення учнів до конструкторсько-технологічної, раціоналізаторської і винахідницької діяльності з метою створення у відомій їм галузі нових конструкцій, знаходження оригінальних технологічних рішень, способів роботи.

Проблемно-раціоналізаторська підсистема

Проблемно-раціоналізаторська підсистема дій включає діяльність проблемного характеру, потребує від учня творчої діяльності.Дії цієї підсистеми - найвищого рівня

Слайд 16Добір дій для навчальної діяльності учнів різних
індивідуально-типологічних груп.(Четвертий етап)

Добір дій для навчальної діяльності учнів різних індивідуально-типологічних груп.(Четвертий етап)

Слайд 17учням “мінімум”
навчально-трудові дії з розпізнавально відтворюючої підсистеми.

учням “мінімум” навчально-трудові дії з розпізнавально відтворюючої підсистеми.

Слайд 18“середнім” учням
завдання з розпізнавально-відтворюючої, конструктивно-типової підсистеми.

“середнім” учням завдання з розпізнавально-відтворюючої, конструктивно-типової підсистеми.

Слайд 19 завдання конструктивно-типової , продуктивної підсистеми
“сильним” учням

завдання конструктивно-типової , продуктивної підсистеми “сильним” учням

Слайд 20учням “творцям”
Виконання дій продуктивної, проблемно-раціоналізаторської підсистеми.

учням “творцям”Виконання дій продуктивної, проблемно-раціоналізаторської підсистеми.

Слайд 21
Поступово учнів всіх індивідуально-типологічних груп слід включати у

діяльність більш складних підсистем, оскільки просування їх в навчанні зростає

за рахунок прихованих потенційних можливостей.


Поступово учнів всіх індивідуально-типологічних груп слід включати у діяльність більш складних підсистем, оскільки просування їх в

Слайд 22Здійснення індивідуального підходу .
(П'ятий етап)
за допомогою:
- застосування багатоступеневого

навчання;

- залучення учнів до колективної спільної діяльності ;

-

організація індивідуальної самостійної роботи учнів з використанням диференційованих карток-завдань.
Здійснення індивідуального підходу .(П'ятий етап)за допомогою: - застосування багатоступеневого навчання; - залучення учнів до колективної спільної діяльності

Слайд 23 Багатоступеневе навчання передбачає раціональне поєднання різних форм організації пізнавальної

діяльності учнів на уроці:
- колективної;

-групової

;

-індивідуальної .
Багатоступеневе навчання передбачає раціональне поєднання різних форм організації пізнавальної діяльності учнів на уроці: - колективної;

Слайд 24 Суть багатоступеневого навчання полягає в тому, що у навчальну

діяльність на занятті вихованці різних індивідуально-типологічних груп включаються поступово.
При

такій формі роботи проводиться багаторазове пояснення нового матеріалу вихованцям всієї групи. Після кожного нового пояснення, вихованці , які засвоїли навчальний матеріал, приступають до індивідуальної самостійної роботи.
Суть багатоступеневого навчання полягає в тому, що у навчальну діяльність на занятті вихованці різних індивідуально-типологічних груп

Слайд 25 Індивідуалізація навчання ґрунтується на принципі самостійності, який передбачає

максимально незалежне набуття кожним вихованцем необхідних знань, практичних навичок та

вмінь.
Індивідуалізація навчання ґрунтується на принципі самостійності, який передбачає максимально незалежне набуття кожним вихованцем необхідних знань,

Слайд 26Самостійна робота передбачає використання диференційованих завдань.

Самостійна робота передбачає використання диференційованих завдань.

Слайд 27Диференційовані завдання, дають змогу враховувати :
- рівень знань, вмінь та

навичок вихованців
-загальні та спеціальні можливості
- навчальні вміння та пізнавальні

інтереси кожного з них.
Диференційовані завдання, дають змогу враховувати :- рівень знань, вмінь та навичок вихованців-загальні та спеціальні можливості - навчальні

Слайд 28Здійснення індивідуального підходу:
- сприяє формуванню позитивних мотивів навчання;

- гуманізує, оптимізує навчальний процес;
- активізує пізнавальну

діяльність учнів;

- надає можливість для розвитку творчих здібностей.

Здійснення індивідуального підходу: - сприяє формуванню позитивних мотивів навчання;   - гуманізує, оптимізує навчальний процес; -

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика